Μεγάλες ζηµιές – γενναίες ανακατατάξεις, είναι η προσέγγιση βάσει της οποίας η διοίκηση του ΕΛΓΑ επιχειρεί να απαντήσει στις νέες ανάγκες των καιρών, µιας και η κλιµατική αλλαγή -όπως επιµένουν οι επιστήµονες- είναι εδώ και η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής δεν µπορεί να παραµένει εγκλωβισµένη σε ένα κρατικοδίαιτο πελατειακό σύστηµα, το οποίο θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την αξιοποίηση των περιστάσεων για προσέγγιση της λαϊκής ψήφου.
Ανοιχτή είναι η διαδικασία δηλώσεων για τις ζημιές από τον καιρό που έπληξαν το σκληρό σιτάρι. Την ίδια ώρα η διοίκηση του ΕΛΓΑ θέτει σε συζήτηση δέσμη αλλαγών στον Κανονισμό.
«Οι φετινές ζηµιές στην αγροτική παραγωγή είναι αποτέλεσµα άκαιρων, θα λέγαµε, ακραίων καιρικών φαινοµένων, τα οποία εντοπίζονται ωστόσο σε συγκεκριµένες περιοχές και ζώνες καλλιέργειας, δεν παρουσιάζουν δηλαδή εικόνα γενίκευσης σε όλη την χώρα και µε βάση τα µέχρι στιγµής δεδοµένα είναι ελεγχόµενου κόστους», δηλώνει αποκλειστικά στην Agrenda o πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρεµπές.

«Θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι φετινές ζηµιές, παρά το θόρυβο που έχει γίνει, είναι κατά τι µικρότερες απ’ ότι το πρώτο εξάµηνο του 2016» επιµένει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, «κάτι που θα µπορεί να τεκµηριωθεί µε ακρίβεια στο τέλος του µήνα, όταν οριστικοποιηθούν τα στοιχεία των εκτιµήσεων και συνταχθεί το αίτηµα αναπροσαρµογής του προϋπολογισµού, ώστε ο Οργανισµός να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις πρόσθετες ανάγκες».
Σηµειωτέον ότι πέρσι τέτοιο καιρό η διοίκηση του ΕΛΓΑ είχε ζητήσει µια αύξηση της πρόβλεψης για αποζηµιώσεις της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων έλαβε ως κρατική συνεισφορά περίπου τα µισά), ενώ φέτος η αντίστοιχη αύξηση της γραµµής χρηµατοδότησης δεν θα είναι µεγαλύτερη των 20 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω δεν καθιστούν πάντως λιγότερο αναγκαία την ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ αλλά και τη διαµόρφωση προϋποθέσεων ένταξης στο καθεστώς ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και ασφαλιστικών φορέων του ιδιωτικού τοµέα οι οποίοι θα είχαν τη δυνατότητα να συνδράµουν, έστω και µε προϊόντα πρόσθετης ασφάλισης, τοµείς, προϊόντα και δραστηριότητες οι οποίες µέχρι τώρα δεν καλύπτονται η καλύπτονται υποτυπωδώς από τον ΕΛΓΑ.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπό τις οδηγίες της Βάθη, η διοίκηση του ΕΛΓΑ εξετάζει συνολικά το όλο ζήτηµα και είναι έτοιµη να θέσει σε συζήτηση µια δέσµη αλλαγών στον ισχύοντα Κανονισµό. Όπως αναφέρεται αρµοδίως, µε τις προωθούµενες αλλαγές θα επιχειρηθεί και το πεδίο της πρόσθετης ασφάλισης να ανοίξει και η συνεργασία µε ιδιωτικές ασφαλιστικές να διευκολυνθεί και η έρευνα από κοινού µε ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, να προχωρήσει. Το τελευταίο σχετίζεται µε την ανάγκη η βάση της αγροτικής παραγωγής (ποικιλίες, πολλαπλασιαστικό υλικό, τεχνικές εγκατάστασης καλλιεργειών κ.λ.π.) να είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες των καιρών, λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τόσο τις συνθήκες της αγοράς όσο και τα νέα µετεωρολογικά δεδοµένα.

Καλύπτονται οι βροχοπτώσεις, στα ΠΣΕΑ η ξηρασία για σιτηρά
Ανοικτή είναι η διαδικασία υποβολής δηλώσεων για αποζηµιώσεις στις αγροτικές περιοχές, όπου το τελευταίο διάστηµα καταγράφηκαν ακραία καιρικά φαινόµενα και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν ήδη επιφέρει πλήγµα στη παραγωγή σιτηρών και ειδικότερα σκληρού σίτου. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ έχουν δύο κατευθύνσεις στην αντιµετώπιση της κατάστασης και ήδη προβαίνουν σε εκτιµήσεις εκεί όπου οι νεροποντές έχουν κάνει µεγάλη ζηµιά, ενώ για όλο το προηγούµενο διάστηµα της ξηρασίας, της υπόθεσης λαµβάνουν µέριµνα τα ΠΣΕΑ, µέσα από τη γνωστή, χρονοβόρα, όπως ξέρουµε, διαδικασία καταγραφής κι αποζηµιώσεων.

Στις καλές ειδήσεις περιλαµβάνεται και το γεγονός ότι η διαδικασία τεχνολογικής αναβάθµισης (servers, προγράµµατα πληροφορικής, laptop κ.α.) των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστηµα και ήδη οι περισσότεροι από τους εκτιµητές έχουν προµηθευθεί τα αναγκαία «εργαλεία» ώστε σε λίγο καιρό όλα να γίνονται ηλεκτρονικά. Η σχετική οδηγία µάλιστα προβλέπει ότι από την 1η Σεπτεµβρίου 2017 και µετά καµιά αίτηση αποζηµίωσης και καµιά καταγραφή και εκτίµηση ζηµιάς δεν θα γίνεται αποδεκτή σε χειρόγραφη µορφή. Την ίδια στιγµή, εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο ο Οργανισµός θα αξιοποιήσει αυτή τη βάση δεδοµένων, ώστε πολλά από τα στοιχεία καταγραφής των παραγωγών και των εκµεταλλεύσεων να µην επαναλαµβάνονται.

Ειδικά στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα αµπέλια, η βάση, τονίζεται αρµοδίως, πάνω στην οποία θα «πατάει» η καταγραφή πρέπει να είναι σταθερή και αυτό το οποίο θα προστίθεται θα είναι µόνο το ποσοστό της ζηµίας.
Στο σηµείο αυτό εξετάζεται επίσης η συστηµατοποίηση της συνεργασίας µε τις ιδιωτικές εταιρείες που τρέχουν ήδη προγράµµατα πρόσθετης ασφάλισης, αξιοποιώντας το κενό του 20% που αφήνουν εκτός πεδίου οι αποζηµιώσεις του Οργανισµού. Με δεδοµένο ότι τα προγράµµατα των ιδιωτικών εταιρειών συνδέονται άµεσα µε τις εκτιµήσεις και αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ, αυτό το οποίο συζητείται, είναι η καθιέρωση µιας µικρής προµήθειας του Οργανισµού για τη διάθεση των στοιχείων, ώστε όλη αυτή η «συνεργασία» να είναι βάσει Κανονισµού και όχι αυθαίρετη.

Πηγή: Agronews.gr