Μέχρι τις 31 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν συνάψει σύμβαση με γεωπόνο ή γεωτεχνικό οι δικαιούχοι της Βιολογικής Γεωργίας, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπου Κασίμη.

Η συγκεκριμένη δέσμευση, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του ΠΣ, έως 31 Ιουλίου.

Αναλυτικότερα, σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών στο πλαίσιο της παρ. Δ του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 4310), σχετικά

• με τις διαδικασίες που αφορούν στην υποχρέωση των δικαιούχων να συνάψουν νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται, να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του ΠΣ, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.

Η σύμβαση θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, δηλαδή έως και την 31/07/2017.

Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί αντίγραφο της εν λόγω σύμβασης, η το επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του κατά περίπτωση στο φάκελο δικαιούχου και να την προσκομίζει σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί.
Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρμογής. Για το κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, έως τις 25/07 την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβασή του με το σύμβουλο, αντλώντας στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Κατάσταση Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/90» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή την μονομερή διακοπή της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου, ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου πληρωμής.

Ο σύμβουλος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου θα πρέπει είτε να απασχολεί γεωπόνο, με όποια σχέση εργασίας, είτε μέτοχος να είναι γεωπόνος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει στην έναρξη επιτηδεύματος/εργασιών (φυσικού – νομικού προσώπου) να περιγράφεται η δραστηριότητα την οποία καλούνται να εφαρμόσουν.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά τα οποία καταχωρεί ο δικαιούχος στο ΠΣ κατά περίπτωση, είναι τα εξής:

I. ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΓΕΩΠΟΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

1. Σύμβαση με Σύμβουλο

2. Έναρξη επιτηδεύματος του Συμβούλου (φυσικού προσώπου)

II. ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

1. Σύμβαση με Σύμβουλο

2. Έναρξη επιτηδεύματος του Συμβούλου (νομικού προσώπου) και

3. τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω για να αποδεικνύεται η σύνδεση της εταιρείας με τον γεωπόνο που απασχολεί:

• Ε3 (αν είναι μισθωτός) ή

• Σύμβαση με εργοδότη (αν είναι με δελτίο παροχής υπηρεσιών) ή

• Καταστατικό (σε περίπτωση που είναι μέτοχος)

Ο έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ με τη διασταύρωσή τους με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε. ), του Υπουργείου Οικονομικών και του ΓΕΩΤΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες μιλήστε με τους Γεωπόνους της ΒΕΡΡΟΣ ΙΚΕ στο τηλέφωνο 23210 20700 ή στα γραφεία της εταιρείας Τσαλοπούλου 5, στις Σέρρες.

Πηγή: Agronews.gr