Συγκεκριμένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως διαπιστευµένος Οργανισµός Πληρωµών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναθέτει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων µέρος των καθηκόντων του, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισµού (ΕΕ) 1306/2013, για τις πληρωµές του υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» και για τις πληρωµές του υποµέτρου 4.2., των δράσεων 4.2.1 Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν) και 4.2.2 Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι (µη γεωργικό προϊόν) για επενδύσεις συνολικού προϋπολογισµού έως 600.000 € ανά επένδυση και της δράσης 4.2.3 Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελµατίες αγρότες, του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Περιφέρειες για πληρωμή Νέων και Μεταποίησης.

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών και ΔΑΟΚ των Π.Ε. αναλαµβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωµών, για τη χρηµατοδότηση των νοµικών δεσµεύσεων των δικαιούχων των παραπάνω προγραμμάτων.

Πιο αναλυτικά έχουν την ευθύνη να συνεργάζονται µε τον Οργανισμό, για την εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και ειδικότερα:

α) Διενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται από την ενωσιακή νοµοθεσία, σχετικά µε την επιλεξιµότητα των αιτήσεων πληρωµών, τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και τη συµφωνία τους προς τους ενωσιακούς κανόνες πριν από την έγκριση της πληρωµής,

β) Υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούµενα έγγραφα εντός των προθεσµιών και µε τη µορφή που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία,

γ) Πληροφορούν την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αναγκαίες πιστώσεις που απαιτούνται των προς χρηµατοδότηση

δ) Αποδέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους εποπτείας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,

ε) Αποδέχονται τους ελέγχους του οργανισµού πιστοποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασµών ως προς το αληθές, την πληρότητα και την ακρίβειά τους,

στ) Εξασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που τηρούν σχετικά µε την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται και διασφαλίζουν την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αναγνωσιµότητά τους καθ΄ όλο το χρονικό διάστηµα υποχρέωσης φύλαξής τους.

Πηγή:Agronews.gr