Φωτοβολταϊκά πάρκα δυναμικότητας έως 100 ΚW κατ’ επάγγελμα αγροτών δεν θα πρέπει να λογίζονται από τις εφορίες ως υποκαταστήματα επιχείρησης και συνεπώς ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται σε καταβολή 2ου τέλους επιτηδεύματος. Αυτό προβλέπει σχετική διάταξη που περιελήφθη στο άρθρο 12 του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε την Παρασκευή 28 Ιουλίου, από την βουλή.
Δεν θα λογίζονται από τις εφορίες ως υποκαταστήματα και συνεπώς ο ιδιοκτήτης τους, κατ΄ επάγγελμα αγρότης, δεν θα υποχρεούται σε καταβολή τέλους επιτηδεύματος, γι’ αυτά, ύψους 650 ευρώ.
Η διάταξη θα ισχύει, όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο 12: «για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και επόμενων» και συνεπώς θα απαλλάσσει τους εν λόγω επαγγελματίες αγρότες, από ένα πρόσθετο έξοδο, εφεξής, την καταβολή δηλαδή 2ου τέλους επιτηδεύματος, για το φωτοβολταϊκό τους πάρκο. Οι αγρότες θα πρέπει ως προς αυτό ν’ απευθυνθούν στις κατά τόπους ΔΟΥ, για να υποβάλλουν αίτημα διαγραφής υποκαταστήματος, σε περίπτωση που υπάρχει.

Πιο αναλυτικά το Άρθρο 12 αναφέρει τα εξής:

Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3986/2011

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν
για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α΄151), όπως ισχύει.»

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και επόμενων.


Πηγή: Agronews.gr