Με απόφαση του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, ανακοινώθηκε η παράταση της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (γεωργικό προϊόν)» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

Ο προϋπολογισμός (δημόσια ενίσχυση) της δράσης ανέρχεται σε 120.000.000 ευρώ, ενώ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος το οποίο παρουσιάζει η συγκεκριμένη δράση, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία.

 

Στόχος δράσης

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στόχος της δράσης, μεταξύ άλλων, είναι:

• Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των επιλέξιμων κλάδων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,

• η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και

• η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

 

Επιλέξιμοι κλάδοι

Όπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία της πρόσκλησης, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια. 2. Γάλα. 3. Αυγά. 4. Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα. 5. Ζωοτροφές. 6. Δημητριακά. 7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων). 8. Οίνος. 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί. 10. Ανθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων). Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό. Ξίδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξιδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

 

Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 4.2.1 αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνον όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για τις εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%.

2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου (το ύψος της δαπάνης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου). Και μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λ.π.).

 

Προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι προτάσεις θα πρέπει να κυμαίνονται από 600.000 ευρώ (κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός) έως 5.000.000 ευρώ (ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός).

Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου: Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ηπειρος, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Κρήτη: 50%. Μικρά Νησιά Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%. Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία: 40%.

Στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, τα ποσοστά που αντιστοιχούν στην παραπάνω κατηγοριοποίηση των περιφερειών προσαυξάνονται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.

Πηγή: http://www.kathimerini.gr