Επιστροφές του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις εισροές τους δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, σύµφωνα µε το εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).
H επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες ειδικού καθεστώτος πραγµατοποιείται µε την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο.
Βάση, τώρα, επί της οποίας υπολογίζεται η επιστροφή, µε τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (6%), αποτελεί το συνολικό ποσό που προέρχεται από παράδοση αγροτικών προϊόντων δικής τους αγροτικής εκµετάλλευσης ή παροχής αγροτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκµετάλλευσης, που πραγµατοποιούν προς άλλο υποκείµενο στον φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, καθώς και από απόσυρση προϊόντων.

Σηµειώνεται ότι η επιστροφή του Φ.Π.Α. των εισροών στους αγρότες ειδικού καθεστώτος πραγµατοποιείται µε την υποβολή Αίτησης Επιστροφής από τον δικαιούχο. Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας από 1η Μαρτίου έως 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η αξία της παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών, βάσει των οποίων θα γίνει η επιστροφή του φόρου.

«Πρόκειται, κυρίως, για τα νόµιµα φορολογικά στοιχεία τα οποία αναγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Γ (σελ. 2) της αίτησης–αναλυτικής κατάστασης δικαιολογητικών µε την οποία και συνυποβάλλονται (βλ. αριθ. ΠΟΛ 1066/2013 – Β’ 753, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την ΠΟΛ 1089/2015 – Β’ 722 και ΠΟΛ 1021/2016 – Β’ 213, Α∆Α: 74ΘΑΗ-ΗΛ3)», επισηµαίνει χαρακτηριστικά η ΑΑ∆Ε.

 

Πού δηλώνονται οι επιδοτήσεις

Κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε’, κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Οι τρεις περιπτώσεις που λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του κέρδους, δηλαδή η βασική ενίσχυση (κ. 901) και οι πράσινες συν συνδεδεµένες (κ.902+903) για το µέρος άνω των 12.000 ευρώ, µεταφέρονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσµετρηθούν στη διαµόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ’ κωδικός 644).
Υπενθυµίζεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηµατικές ενισχύσεις, ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κ. 907, 910 και 913), καθώς επίσης και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηµατικών ενισχύσεων (κ.908, 911 και 914) δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα.

Πηγή: Agronews.gr