Επέκταση του επιδόματος ανεργίας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε περιπτώσεις που κάποιος μείνει άνεργος και στους αγρότες, μεταξύ των υπόλοιπων αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενων, εφόσον υπάγονται πλέον στον ΕΦΚΑ κομίζει το νομοσχέδιο Αχτσιόγλου για τα εργασιακά, που κατατέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 29 Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας πλήρως το σχετικό δημοσίευμα της Agrenda, που κυκλοφόρησε στα περίπτερα το Σάββατο 26 Αυγούστου.
Το νομοσχέδιο δίνει την ευχέρεια στον εκάστοτε υπουργό Εργασίας να αξιοποιεί πόρους κοινωνικών προγραμμάτων και να επεκτείνει με απόφασή του την χορήγηση του επιδόματος και στους αγρότες.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρονται στα συνοδευτικά κείμενα και την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για την «αλλαγή που αφορά στο επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένους»: Συμπληρώνεται ο σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας που συστάθηκε στον ΟΑΕΔ με τις διατάξεις της παρ. 2 του ν. 3986/2011 υπέρ των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων με την ενίσχυση της απασχόλησης αυτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ, καταρτίζονται προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολουμένων, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ενίσχυση, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος της ενίσχυσης, το ύψος αυτής κ.λπ.

Παράλληλα, επανακαθορίζονται, επίσης, οι προϋποθέσεις της τεκμαιρόμενης διακοπής του επαγγέλματος για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), προκειμένου να δικαιούνται τη χορήγηση του βοηθήματος του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (τροποποιείται το ανώτερο όριο εισοδήματος του προηγούμενου έτους και μειώνεται η περίοδος αναμονής, δηλ. της μη άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας από 8 μήνες σε 6 μήνες) (άρθρο 52)

Άρθρο 52
Χορήγηση βοηθήματος και ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων

1. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α* 152) η φράση «ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» αντικαθίσταται με τη φράση «ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως Ο.Α.Ε.Ε. και στο τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε» και η φράση «ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «ασφαλισμένους που υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως Ε.Τ.Α.Α.».

2. Το τρίτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του λογαριασμού είναι η χορήγηση βοηθήματος σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης διακοπής του επαγγέλματος και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών, καθώς και η ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους ανωτέρω κλάδους.».

3. Στο τέταρτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στο τέως Ε.Τ.Α.Α.», η φράση «το 1/2 της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας» αντικαθίσταται με τη φράση «το 60%
του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αναγόμενο σε ετήσια βάση» και η φράση «το τελευταίο 8μηνο» αντικαθίσταται με τη φράση «το τελευταίο 6μηνο».

4. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «των Ασφαλιστικών Οργανισμών ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ» αντικαθίσταται με τη φράση «που υπάγονται στον Ε.φ.Κ.Α. και για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν κατά την 31.12.2016, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον τέως Ο.Α.Ε.Ε., στο τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και στο τέως Ε.Τ.Α.Α.».

5. Στο δεύτερο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «από τα οικεία ταμεία» αντικαθίσταται με τη φράση «από τον Ε.Φ.Κ.Α.».

6. Στο τέταρτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 η φράση «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά γνώμη των
Διοικητικών Συμβουλίων των αρμόδιων οργανισμών και γνώμη του ΣΚΑ» αντικαθίσταται με τη φράση «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

7. Το πέμπτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ., καταρτίζονται προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης των προσώπων που καλύπτονται από τους κλάδους της περ. α’, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την ενίσχυση, η διαδικασία, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος της ενίσχυσης, το ύφος αυτής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των όρων και προϋποθέσεων χορήγησής της, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των παρ. 2 και 4 έως 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α’ 70). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες μεταφοράς των διαθέσιμων πόρων των δύο κλάδων της περ. α’, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους στο
πρόγραμμα.».

Η Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο 52
Χορήγηση βοηθήματος και ενίσχυση της απασχόλησης των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ν. 3986/2011 θεσπίστηκε η υποχρέωση καταβολής μηνιαίας εισφοράς ύφους δέκα (10,00) ευρώ για τους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΕΤΑΑ. Σκοπός της μηνιαίας αυτής εισφοράς αποτελεί σήμερα η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος, παρεμφερούς σκοπού με την επιδότηση ανεργίας, στους ασφαλισμένους που διακόπτουν αποδεδειγμένα τη δραστηριότητά τους. Ωστόσο, αποδείχθηκε στην πράξη, αφενός η αδυναμία καθολικής εφαρμογής της εν λόγω διάταξης υπό την ισχύουσα μορφή της και αφετέρου η αδυναμία ανταπόκρισής της στις σύγχρονες απαιτήσεις.
Με την προτεινόμενη διάταξη, επιχειρείται ο κατ’ ουσίαν εκσυγχρονισμός των κρίσιμων διατάξεων, ώστε ο σκοπός της καταβολής της ανωτέρω μηνιαίας εισφοράς να καλύπτει μεν περιπτώσεις χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος, όπως και μέχρι σήμερα, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα στοχευμένων τρόπων προστασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης των ασφαλισμένων που υποχρεούνται σε καταβολή της μηνιαίας αυτής εισφοράς, δίχως να τίθεται ως μοναδικό και άτεγκτο κριτήριο η διακοπή της δραστηριότητας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, αναπροσαρμόζονται οι προϋποθέσεις τεκμαιρόμενης διακοπής επαγγέλματος για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, ώστε να επιτευχθεί πλέον η δυνατότητα ένταξής τους στον κύκλο των δικαιούχων του οικονομικού βοηθήματος, ενώ παράλληλα θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων που θα συντελούν με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο στην ίδια την ενίσχυση της δραστηριότητας των καλυπτόμενων από τη διάταξη προσώπων.
Τέλος, σημειώνεται ότι τις τροποποιήσεις της παρ. 2 του ν. 3986/2011 επιβάλλουν και λόγοι συστηματικοί, ώστε η μορφή της διάταξης να ανταποκρίνεται στη δημιουργία και λειτουργία του ΕΦΚΑ και την συνακόλουθη κατάργηση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και του ΕΤΑΑ.

Πατήστε εδώ για να δείτε το νομοσχέδιο.

Πηγή: Agronews.gr