Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου ξεκινά η διαδικασία υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φυτοπροσταστευτικών, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να συντάσσει σχετικές οδηγίες για αγρότες και γεωπόνους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μέχρι τέλος του 2017 θα είναι δοκιμαστική περίοδος για τους ελέγχους στις συνταγές χρήσης των φυτοπροστατευτικών από τις ΔΑΟΚ.

Στο διευκρινιστικό έγγραφο που απέστειλε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς όλους τους ενδιαφερόμενους (ελεγκτικές αρχές, γεωπόνους, αγρότες κ.λπ) αναφέρονται τα εξής:

Ερωτήσεις – απαντήσεις για τη συνταγή χρήσης φυτοπροστατευτικών

Η συνταγή χρήσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων). Για τα ερασιτεχνικής χρήσης φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για τα βιοκτόνα δεν απαιτείται συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στους οποίου μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, δύναται να είναι:

Α. Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών

Β. Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της με αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1883), επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος.

Γ. Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων Α. ή/και Β. έχει δηλώσει στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αγοράζουν.

Τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω και αναλαμβάνουν την εφαρμογή των επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα («ψεκαστές») οφείλουν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» και να δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών που επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος οφείλουν:

Α. Στην περίπτωση που ήδη έχουν κάνει εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως υπεύθυνοι επιστήμονες σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ή/και ως συνταγογράφοι μπορούν να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων».

Β. Στην περίπτωση που δεν έχουν κάνει εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως υπεύθυνοι επιστήμονες σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων ή/και ως συνταγογράφοι πρέπει να κάνουν ‘Δημιουργία Λογαριασμού’ στις Ψ.Υ. και να εισέλθουν στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον τίτλο σπουδών που διαθέτουν και να αιτηθούν την καταχώρησή τους ως χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η αίτηση θα εξεταστεί ηλεκτρονικά από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως έγινε και με την ψηφιακή υπηρεσία των συνταγογράφων. Οι τίτλοι σπουδών που επέχουν θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος είναι:

1) Γεωπόνος, πτυχιούχος ΑΕΙ

2) Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Φυτικής Παραγωγής [πδ 109/1989 (Α΄47)]

3) Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων [πδ 109/1989 (Α΄47)]

4) Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας [πδ 109/1989 (Α΄47)] και

5) Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήματος Βιολογικής Γεωργίας [π.δ. 312/2003 (Α΄ 264)] για χρήσεις συμβατές με τη βιολογική γεωργία

6) Κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους − μέλους της Ε.Ε. με τα ανωτέρω ή χώρας εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα δασικά είδη και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας, όπως αυτές ορίζονται και για τις οποίες ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, όπως ισχύει. Η ψηφιακή υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα έκδοσης συνταγής σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν είναι απαραίτητη. Ο έλεγχος της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων αποτελεί ευθύνη του καταστήματος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων που τυχόν εκτελεί την πώληση χωρίς συνταγή χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.

Σε περίπτωση που η συνταγή γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων) δεν συντάσσεται λίγο πριν την πώληση αυτών υπάρχει η δυνατότητα:

Α. Είτε αναγραφής του κωδικού αριθμού της συνταγής και αυτόματης συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Β. Είτε ανάγνωσης με ειδική συσκευή του γραμμικού κώδικα (barcode) της συνταγής και αυτόματης συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Γ. Είτε συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων της ψηφιακής υπηρεσίας της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τα αντίστοιχα πεδία της συνταγής.

Σε ποιον εκδίδεται το τιμολόγιο πώλησης, στον ψεκαστή ή στον παραγωγό;

Το παραστατικό πώλησης εκδίδεται σε αυτόν που αγοράζει (αποκτά κατοχή) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. Το πρόσωπο που εφαρμόζει το φυτοπροστατευτικό προϊόν (ψεκαστής) εάν παρέχει μόνον την υπηρεσία της εφαρμογής τους, προφανώς δεν εκδίδει στο όνομά του τιμολόγιο αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά μόνον τα σχετικά παραστατικά παροχής υπηρεσιών.

Πώς θα συνταγογραφούν οι εταιρείες που θέλουν να ψεκάζουν χώρους πρασίνου ή οι δήμοι και σε ποιου το ΑΦΜ θα κόβονται τα τιμολόγια αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων;

Οι νομικές διατάξεις ισχύουν το ίδιο για όλους. Είτε φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στα εν λόγω νομικά πρόσωπα θα οριστούν συνταγογράφοι είτε τρίτα πρόσωπα. Τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια) των φυτοπροστατευτικών προϊόντων εκδίδονται στα νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν την αγορά αυτών, όπως ισχύει και σήμερα.

Συνταξιούχοι γεωπόνοι μπορούν να είναι συνταγογράφοι;

Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της ασφαλιστικής και οικονομικής νομοθεσίας, από τη νομοθεσία των γεωργικών φαρμάκων δεν υπάρχει κάποια σχετική απαγόρευση.

Ποιος θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση ανίχνευσης μη επιτρεπτών υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά προϊόντα;

Αυτός που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση. Για παράδειγμα, εάν η συνταγή ήταν σωστή, εάν η πώληση του γεωργικού φαρμάκου ήταν σωστή αλλά η χρήση του φαρμάκου ήταν λάθος, τότε ο επαγγελματίας χρήστης.

Οι συνταγές θα πρέπει να εκτελούνται μέσα στον Νομό που εκδόθηκαν και τι ισχύ έχουν;

Κάθε συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αναφέρει την περιοχή χρήσης του, που φυσικά δεν απαιτείται να είναι στον ίδιο νομό που εκδόθηκε η συνταγή. Η συνταγή ισχύει για ένα μήνα από την έκδοσή της.

Αν κάποιος θέλει να αναιρέσει την αναγνώρισή του ως συνταγογράφος, τι πρέπει να κάνει;

Απλά το δηλώνει στην ψηφιακή υπηρεσία.

Θα υπάρχει σύνδεση των Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή ανακοινώσεων των Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. με τη ψηφιακή υπηρεσία της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων;

Σχεδιάζεται μεταγενέστερα να δημιουργηθεί σύνδεση των Γεωργικών Προειδοποιήσεων ή ανακοινώσεων των Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. με τη ψηφιακή υπηρεσία της συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Για παράδειγμα όταν ο συνταγογράφος εισάγει περιοχή και καλλιέργεια, να εμφανίζεται ένα ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. τύπου pdf) με τις πληροφορίες αυτές που θα έχουν εισάγει οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Θα δηλώνεται ο κωδικός αγροτεμαχίου (ΟΣΔΕ) στη συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων;

Όχι, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν προβλέπεται η αναγραφή του.

Δείτε εδώ το έντυπο ελέγχου συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου.
και εδώ την Υπουργική Απόφαση.

Πηγή: Agronews.gr