Νέες πολυετείς φυτείες, όπως η ρίγανη και η λεβάντα µε ενίσχυση έως 89 και 534 ευρώ ανά στρέµµα αντίστοιχα εντάσσονται στο επιδοτούµενο φυτωριακό υλικών των Σχεδίων Βελτίωσης, που βρίσκονται σε διαβούλευση έως 26 Σεπτεµβρίου.

Η αγορά και εγκατάσταση φυτειών στηρίχθηκε και από το πρόγραµµα του 2011, µε επιλέξιµες όµως µόνο τις δενδρώδεις, κάτι που άλλαξε πλέον περιλαµβάνεται όλο το φυτωριακό υλικό πολυετών φυτειών. Επιπλέον, εκτός από επενδύσεις σε θερµοκήπια, οι υποψήφιοι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν φάκελο ενίσχυσης για δικτυοκήπια.

Παράλληλα, ορίζεται πλέον καθαρά η ενίσχυση για αυτοµατισµούς στη γεωργία, όπως συστήµατα GPS και ροµποτικά αλµεκτήρια, που µάλιστα θεωρούνται «καινοτοµία» και δίνουν έξτρα µόρια στον παραγωγό, αυξάνοντας την πιθανότητα ένταξής του στο Μέτρο.

Πηγή: Agronews.gr