Το ότι η Ελλάδα είναι µία αγροτική και τουριστική χώρα ουδείς το αµφισβητεί. Όµως είναι γεγονός ότι τα δύο αυτά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της, ως τώρα δεν έχουν κατορθώσει να λειτουργήσουν συνδυαστικά δηµιουργώντας ένα ολοκληρωµένο brand name, κάτι που φιλοδοξεί να επιτύχει η κυβέρνηση, δροµολογώντας ολοκληρωµένο σχέδιο µε αιχµή δόρατος την µεταποίηση στον αγροδιατροφικό τοµέα.

Την προοπτική ο πρωτογενής τοµέας να αποτελέσει το βασικό τροφοδότη του ελληνικού τουρισµού υπογράµµισε ο πρωθυπουργός από την 82η ∆ΕΘ, τονίζοντας πως το µεγάλο στοίχηµα για την επόµενη µέρα της χώρας είναι «το πώς θα µπορέσουµε να κάνουµε πιο ελκυστικά τα τουριστικά πακέτα, αξιοποιώντας και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, όπως είναι τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, που πρέπει να µεταποιούνται εδώ και να παίρνουν Ονοµασία Προέλευσης. Και βεβαίως οι ξενοδοχειακές µονάδες να τα αξιοποιούν, χωρίς να αναγκάζονται να αγοράζουν προϊόντα εισαγωγής χαµηλής ποιότητας».

Στην κατεύθυνση αυτή, µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Χαρίτσης, Αποστόλου, Κουντουρά) ανασυνίσταται το Συντονιστικό Συµβούλιο Αγροδιατροφής-Βιοµηχανίας-Τουρισµού µε την επωνυµία «Φόρουµ Αγροδιατροφής-Βιοµηχανίας-Τουρισµού» που θα λειτουργεί υπό την επιµέλεια 13µελούς συντονιστικής Επιτροπής στην οποία θα προεδρεύει ο γενικός γραµµατέας Βιοµηχανίας, στην προκειµένη περίπτωση ο Ευστράτιος Ζαφείρης. Μάλιστα, τα πρώτα δείγµατα γραφής της Επιτροπής, µε τη µορφή άµεσων και µεσοπρόθεσµων προτάσεων (ορίζοντας 3ετίας) προς τους αρµόδιους Υπουργούς θα φανούν µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου 2017.

Μάλιστα, σύµφωνα µε την ΚΥΑ ο ρόλος του Φόρουµ θα είναι συντονιστικός για τη χάραξη πολιτικής και την υλοποίηση δράσεων των εµπλεκόµενων µερών που θα συνδέουν τον τουρισµό µε τον πρωτογενή τοµέα και τη µεταποιητική βιοµηχανία µε αιχµή του δόρατος την µεταποίηση στην αγροδιατροφή.

Στόχος η σταδιακή αλλαγή του τουριστικού προτύπου της χώρας και η µετεξέλιξή του σε ένα σύγχρονο συνδυαστικό µοντέλο που θα αξιοποιεί της σύγχρονες µορφές επιχειρηµατικής λειτουργίας, µέσω της δηµιουργίας αλυσίδων αξίας, δικτυώσεων και άλλων συνεργατικών σχηµάτων των τουριστικών και παραγωγικών επιχειρήσεων πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα, επιτυγχάνοντας να βελτιώσει τις οικονοµικές επιδόσεις µε αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας.

Καταγραφή αναγκών σε πρώτες ύλες και υποστήριξη δικτύων διανομής

Το «Φόρουµ θα υποστηρίζεται από έξι εξειδικευµένες τοµεακές Οµάδες Εργασίας για την καταγραφή και ανάλυση όλων των δράσεων διασύνδεσης Αγροδιατροφής- Βιοµηχανίας-Τουρισµού, οι οποίες έχουν υλοποιηθεί ως σήµερα, των ισχυρών και αδύνατων σηµείων τους, για τον προσδιορισµό βασικών παραµέτρων του νέου Στρατηγικού Σχεδιασµού. Στους υποστηρικτικούς παράγοντες συµπεριλαµβάνονται οι δεξιότητες, η έρευνα και καινοτοµία και η πληροφόρηση, ενώ στην ανάλυση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος εντάσσονται το πλαίσιο της αγοράς, η χρηµατοδότηση και οι υποδοµές. Το σχέδιο θα αφορά τουλάχιστον τους κάτωθι αναφερόµενους κλάδους:

Προµηθευτές:

Μεταποιηµένα τρόφιµα
Φρέσκα τρόφιµα φυτικής και ζωικής προέλευσης
Εξοπλισµός (επίπλωση, µηχανολογικός εξοπλισµός κλπ)
Αναλώσιµα (ιµατισµός, είδη καθαρισµού, hotel amenities κλπ)
Είδη λαϊκής τέχνης, τουριστικά είδη
Ανθρώπινο ∆υναµικό
∆ίκτυα διανοµής (τοπικά -εθνικά)

Πελάτες:

Ξενοδοχεία και αλυσίδες αυτών
All inclusive ξενοδοχεία
Ενοικιαζόµενα ∆ωµάτια
Εστίαση
Αγροτουρισµός
Chef ελληνικής κουζίνας
Τουριστικοί πράκτορες

Μάλιστα, µεταξύ των αρµοδιοτήτων των οµάδων εργασίας ο εντοπισµός των ειδικών µορφών που συνδέουν τον τουρισµό µε την αγροδιατροφή (π.χ. οινοτουρισµός, αγροτουρισµός κ.α.) και ο τρόπος προώθησης των τοπικών προϊόντων από τις τουριστικές επιχειρήσεις µε σκοπό τη διαφοροποίησή τους και την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας (µαθήµατα τοπικής κουζίνας, περιηγήσεις κλπ) αλλά και η καταγραφή των εµποδίων:

στην απορρόφηση, αξιοποίηση εγχώριων πρώτων υλών από τις παραγωγικές µονάδες ειδών διατροφής για κάλυψη (ποιοτική και ποσοτική) της βιοµηχανίας τροφίµων από την πρωτογενή παραγωγή και
στην αύξηση της κατανάλωσης και της καθιέρωσης των εγχώριων προϊόντων αγροδιατροφής στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Πηγή:Agronews.gr