Νέες πολυετείς φυτείες, όπως η ρίγανη και η λεβάντα µε ενίσχυση έως 89 και 534 ευρώ ανά στρέµµα αντίστοιχα εντάσσονται στο επιδοτούµενο φυτωριακό υλικών των Σχεδίων Βελτίωσης, που βρίσκονται σε διαβούλευση έως 26 Σεπτεµβρίου.

Η αγορά και εγκατάσταση ψστηρίχθηκε και από το πρόγραµµα του 2011, µε επιλέξιµες όµως µόνο τις δενδρώδεις, κάτι που άλλαξε πλέον περιλαµβάνεται όλο το φυτωριακό υλικό πολυετών φυτειών. Επιπλέον, εκτός από επενδύσεις σε θερµοκήπια, οι υποψήφιοι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν φάκελο ενίσχυσης για δικτυοκήπια.

Παράλληλα, ορίζεται πλέον καθαρά η ενίσχυση για αυτοµατισµούς στη γεωργία, όπως συστήµατα GPS και ροµποτικά αλµεκτήρια, που µάλιστα θεωρούνται «καινοτοµία» και δίνουν έξτρα µόρια στον παραγωγό, αυξάνοντας την πιθανότητα ένταξής του στο Μέτρο. Ωστόσο, µε την τελική πρόσκληση να αναµένεται αρχές Νοεµβρίου, το σχέδιο προκήρυξης δίνει πολύ λίγα ώστε να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα για την επιδοτούµενη ιπποδύναµη ανά εκµετάλλευση και να αρχίσουν να µαζεύουν τιµολόγια οι υποψήφιοι δικαιούχοι για την αγορά τρακτέρ.
Από εκεί και πέρα, στις λεπτοµέρειες της πρόσκλησης περιλαµβάνονται οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο (π.χ 8.000 ευρώ Τυπική Απόδοση, επαγγελµατίας αγρότης κ.λπ), όπως και οι προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται για κάθε κατασκευή και εξοπλισµό ώστε να είναι επιλέξιµη προς ενίσχυση η δαπάνη. Παράλληλα στους όρους για την καταβολή της προκαταβολής, η προδηµοσίευση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο παροχής εγγυήσεων από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ώστε να καταβάλλεται από εκεί απευθείας (η προκαταβολή), χωρίς την εξασφάλιση εγγυητικής από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα.

Πηγή: Agronews.gr