Τους κανόνες του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων για την περίοδο 2017/2018 καθορίζει νέα ΥΑ, που δίνει προτεραιότητα σε αιτήσεις αγροτών έως 40 ετών και κατόχων εκμετάλλευσης έως 20 στρεμμάτων για την εκρίζωση, φύτευση και επανεμβολιασμό των οινοποιήσιμων ποικιλιών.
Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Συμπληρωματικά μέτρα για την αναδιάρθρωση αμπελουργικών εκτάσεων.

 

Οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν τις ερχόμενες ημέρες και δικαιούχοι θα είναι οι εξής:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., ή/και διαθέτουν άδειες φύτευσης από μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

i) Βάσει αδειών φύτευσης οι οποίες έχουν προέλθει από μετατροπή, σύμφωνα με την με αριθ. 3535/96221/ 07-09-2015 υπουργική απόφαση «Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευσης σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του (ΕΚ) αριθ. 1308/2013» (Β΄1996).

Πιο αναλυτικά οι εν λόγω άδειες μπορεί να αφορούν:

α) δικαιώματα αναφύτευσης προερχόμενα από εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης, β) δικαιώματα αναφύτευσης από μεταβίβαση γ) δικαιώματα φύτευσης προερχόμενα από το Εθνικό Αποθεματικό.

ii) Βάσει άδειας αναφύτευσης σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν.(Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013.

Στην περίπτωση iα) η άδεια από μετατροπή μπορεί να λάβει στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει. Στις περιπτώσεις iβ) και iγ) η άδεια από μετατροπή μπορεί να λάβει στήριξη στο πλαίσιο του Προγράμματος μόνο εντός του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2014-2018, δηλαδή μέχρι το οικονομικό έτος 2018, ανεξάρτητα από το εάν η διάρκεια ισχύος της άδειας από μετατροπή εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας αυτής.

Πηγή: Agronews.gr