Δεν χάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όσοι δικαιούχοι εισέπραξαν αγροτικές επιδοτήσεις, σε χρόνο προγενέστερο του τελευταίου εξαμήνου, πριν την υποβολή της αίτησης για το βοήθημα αυτό (ΚΕΑ), αλλά εκ παραδρομής δήλωσαν τις επιδοτήσεις αυτές σε λανθασμένο πεδίο στην σχετική φόρμουλα αίτησης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση για το ΚΕΑ της 22/9/2017 «σε περίπτωση που οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν τεκμηριωμένα δηλωθεί, αλλά σε λανθασμένο πεδίο (π.χ. Εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα), η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης με δυνατότητα ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]).
Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα]), αφαιρώντας τα ποσά από το λανθασμένο πεδίο και δηλώνοντάς τα στην ενότητα της αίτησης «Οικονομικά Στοιχεία- Εισοδήματα τελευταίων 6 μηνών», στο πεδίο «Άλλα εισοδήματα».

Σε περίπτωση που τα ποσά έχουν τεκμηριωμένα εισπραχθεί σε χρόνο προγενέστερο του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ, οι αιτήσεις, επίσης, επανενεργοποιούνται».

Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα επανενεργοποιηθούν θα ισχύσει αναδρομικότητα ως προς την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Ολόκληρη η ενημέρωση για το ΚΕΑ της 22/9/2017, όπως περιγράφεται στο ιστολόγιο έχει ως εξής:

1) Αναστολή αιτήσεων

Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν παρατυπίες που αφορούν σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν δηλώθηκαν αγροτικές επιδοτήσεις ή συντάξεις εξωτερικού, που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ.
Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:

Α. Επανενεργοποίηση αιτήσεων και αναδρομική καταβολή:

Σε περίπτωση που οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν τεκμηριωμένα δηλωθεί, αλλά σε λανθασμένο πεδίο (π.χ. Εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα), η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης με δυνατότητα ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]).
Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα]), αφαιρώντας τα ποσά από το λανθασμένο πεδίο και δηλώνοντάς τα στην ενότητα της αίτησης «Οικονομικά Στοιχεία- Εισοδήματα τελευταίων 6 μηνών», στο πεδίο «Άλλα εισοδήματα».

Σε περίπτωση που τα ποσά έχουν τεκμηριωμένα εισπραχθεί σε χρόνο προγενέστερο του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ, οι αιτήσεις, επίσης, επανενεργοποιούνται.

Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα επανενεργοποιηθούν θα ισχύσει αναδρομικότητα ως προς την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Προσοχή! Στις περιπτώσεις μαζικών αναστολών (όπως π.χ. συνέβη με τις αγροτικές επιδοτήσεις) δεν απαιτείται από τους Δήμους η αποστολή εισηγήσεων περί αναδρομικής καταβολής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25.5.2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός και η καταβολή των αναδρομικών ποσών γίνεται αυτομάτως από το σύστημα.

Β. Ανάκληση αιτήσεων και αχρεωστήτως καταβληθέντα:

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αίτηση παραμένει σε αναστολή, μέχρι να καταστεί διαθέσιμη τεχνικά η δυνατότητα ενεργοποίησης των οριζόμενων στο Άρθρο 9 της ΚΥΑ του προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο «…το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα», οπότε και θα ανακληθούν αυτομάτως.

Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα ανακληθούν θα ισχύσουν οι διατάξεις της ΚΥΑ περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Προσοχή! Στις περιπτώσεις μαζικών ανακλήσεων δεν απαιτείται από τους Δήμους η αποστολή εισηγήσεων περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25.5.2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός και η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών θα γίνεται αυτομάτως από το σύστημα.

2) Ειδοποιήσεις για μη δήλωση επιδομάτων

Στις 18/9/2017, εστάλησαν αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ 26.708 γραπτά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα που έχουν δηλωθεί σε αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων, στις οποίες διαπιστώθηκε αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις πρέπει να τροποποιηθούν (διαδικασία η οποία μπορεί να γίνει και απευθείας από τον δικαιούχο επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα]) μέχρι τις 30/9/2017, ώστε να δηλωθούν τα εισπραχθέντα ποσά. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αιτήσεις αυτές θα ανασταλούν. Για όσες αιτήσεις ανασταλούν ισχύουν όσα περιγράφονται ανωτέρω.

Πηγή: Agronews.gr