Αίτημα πληρωμής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 μπορεί να υποβληθεί για όσα από τα παλιά έργα Leader του Μέτρου 19 έχουν ενταχθεί μέχρι τις 31-12-2014.
Αυτό ορίζει σχετική τροποποιητική απόφαση, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Χαράλαμπος Κασίμης, σύμφωνα με την οποία αντίστοιχα για όσα έργα έχουν ενταχθεί από 1-1-2015 έως 31-12-2015 η κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής γίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Τέλος, όσον αφορά τα έργα που υλοποιούνται σε νησιά, πλην της Εύβοιας και της Κρήτης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ένταξης, η κατάθεση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής μπορεί να γίνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Βρείτε εδώ τη σχετική Τρίτη τροποποιητική απόφαση για αιτήματα πληρωμής στα παλιά Leader.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση:

Τη συνέχιση των πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 Συνολικού Προϋπολογισμού στο ΠΑΑ 2014-2020 61.861.287,37 ευρώ και 59.307.975,65 ευρώ στο ΠΔΕ.

Το ποσό των 59.307.975,65 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο επιλέξιμο υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης των νομικών δεσμεύσεων των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων υπολογίζεται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 59 του Καν (ΕΕ) 1305/2013, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10 «Σχέδιο Χρηματοδότησης» του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020, όπως κάθε φορά ισχύει.

Η χρηματοδότηση των δικαιούχων των εν λόγω συνεχιζόμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις της αρχικής του ένταξης και επιπλέον:

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης τελευταίου αιτήματος πληρωμής των ανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων είναι η εξής :

– για όσα έργα έχουν ενταχθεί μέχρι 31-12-2014 κατάθεση τελευταίου αιτήματος πληρωμής μέχρι 31-12-2017.

– για όσα έργα έχουν ενταχθεί από 1-1-2015 έως 31-12-2015 κατάθεση τελευταίου αιτήματος πληρωμής μέχρι 30-06-2018.

– για όσα έργα υλοποιούνται σε νησιά, πλην Εύβοιας και Κρήτης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ένταξης, κατάθεση τελευταίου αιτήματος πληρωμής μέχρι 30-06- 2018.

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων είναι η εξόφληση του τελευταίου αιτήματος πληρωμής που ισοδυναμεί με αποπληρωμή και παραλαβή του έργου.

Πηγή: Agronews.gr