Εξοπλισµό για µονάδες βιοαερίου µικρής κλίµακας και κόστους έως 500.000 ευρώ έρχονται να επιδοτήσουν τα καινούργια Σχέδια Βελτίωσης, επένδυση που κρίνεται ενδιαφέρουσα κυρίως για Οµάδες και Οργανώσεις βοοτρόφων και χοιροτρόφων. Έτσι, εξασφαλίζουν αφενός, τις δικές τους ενεργειακές δαπάνες, αφετέρου να εξασφαλίσουν ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα.
Η συμμετοχή των σχημάτων για πρώτη φορά στο Μέτρο εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων και η ενίσχυση για τον εξοπλισμό βιοαερίου, ανοίγει το επενδυτικό πεδίο για τους κτηνοτρόφους προς τη νέα τάση στις ΑΠΕ.
Ωστόσο, για τα νεοσύστατα συλλογικά σχήµατα που ιδρύθηκαν εντός της προηγούµενης τριετίας από το έτος υποβολής, οι επενδύσεις δεν µπορούν να ξεπεράσουν τα 150.000 ευρώ, γεγονός που τα αποκλείει από τη συγκεκριµένη επένδυση. Σηµειώνεται ότι στη διαβούλευση που έληξε στις 26 Σεπτεµβρίου, το ζήτηµα αυτό φαίνεται να έχει τεθεί υπόψη των διαχειριστικών αρχών, µε αίτηµα να τροποποιηθεί η συγκεκριµένη διάταξη. Επιπλέον εξετάζεται και η πιθανότητα αύξησης του συγκεκριµένου ποσού στο 1 εκατ. ευρώ, όπως ισχύει για τα νοµικά πρόσωπα.

Σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο Αθανασίου, συνεργαζόµενου ερευνητή διδάκτορα του Ινστιτούτου Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργασιών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για µια µονάδα 650 βοοειδών για παράδειγµα (ικανή να παράγει 100 kWe), το κόστος εγκατάστασης κυµαίνεται στα 300.000-500.000 ευρώ. Για τις συλλογικές επενδύσεις το ποσό ορίζεται στο 60% των δαπανών του προϋπολογισµού και στα µικρά Νησιά του Αιγαίου, στο 85%.

Ανά kW το ποσό ενίσχυσης
Στα Σχέδια Βελτίωσης, για τα συστήµατα για την επεξεργασία των αποβλήτων το ανώτατο ύψος των επιλέξιµων δαπανών για βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιοµάζας και αξιοποιείται από σταθµούς έχει ως εξής:
Ισχύ 100-300 kW: 5.700 ανά KWel.
Ισχύ 300-500 kW: 4.500 ευρώ ανά KWel.
Ισχύ 500-1000 kW: 3.750 ανά KWel.
Ισχύ 1000-3000 kW: 3.000 ανά KWel.
Ισχύ ισχύ άνω των 3.000 kW: 3.500 ανά KWel.
Επιπλέον, για τα συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων επιδοτούνται, τα κτιριακά έως 200 τµ (190 ευρώ ανά τµ), τα συστήµατα κοµποστοποίησης, η εγκατάσταση συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµική ενέργειας (ΣΗΘ) σε µονάδες βιοαερίου µε ενίσχυση 120 ευρώ ανά τόνο.

Ενδεικτικός απαιτούµενος εξοπλισµός για βιοαέριο
Ειδικότερα, ο εξοπλισµός που απαιτείται για µία αγροτική µονάδα συγχώνευσης αερίου σύµφωνα µε τον ∆ρ. Ν. Μαργαρίτη του ΕΚΕΤΑ, έχει ως εξής:

  • ∆εξαµενή υγρής κοπριάς
  • ∆οχείο συλλογής για τα βιοαπόβλητα
  • Δεξαµενή υγιεινής, δεξαµενή αποθήκευσης µε είσοδο του οχήµατος
  • Σύστηµα τροφοδοσίας της στερεάς πρώτης ύλης
  • Χωνευτής, δεξαµενή αποθήκευσης βιοαερίου
  • Μονάδα ΣΗΘ
  • Αποθήκευση χωνεµένου υπολλείµµατος και µετασχηµατιστής

Κίνητρα από τη θέσπιση ενεργειακών συνεταιρισµών
Παράλληλα, στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τους ενεργειακούς συνεταιρισµούς (δεν έχει ψηφιστεί ακόµα στη βουλή), προβλέπεται ότι οµάδες κτηνοτρόφων και αγροτών, συστήνοντας µία Ενεργειακή Κοινότητα (ΕΚΟΙΝ), µπορούν να προχωρήσουν σε εγκατάσταση µονάδας βιοαερίου όχι µόνο για παραγωγή ενέργειας, αλλά και για διαχείριση αποβλήτων και παραγωγή λιπάσµατος ή να εγκαταστήσουν µονάδα ΣΥΘΗΑ σε σηµείο διέλευσης δικτύου φυσικού αερίου για την ηλεκτροδότηση π.χ. ενός θερµοκηπίου.
Οι διατάξεις του προσχέδιου του νόµου προβλέπουν σειρά κινήτρων για τους ενεργειακούς συνεταιρισµούς, όπως ο σταθερός φορολογικός συντελεστής εισοδήµατος για πέντε χρόνια, η ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόµο, η εξαίρεσή τους από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η κατά 50% µείωση της εγγυητικής επιστολής που απαιτείται για σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, η κατά προτεραιότητα αδειοδότησή τους από τη ΡΑΕ, αλλά και ο ενεργειακός συµψηφισµός από την παραγωγή ρεύµατος µε φωτοβολταϊκά και µικρές ανεµογεννήτριες.

Στρατηγική της ΕΕ και των κατασκευαστών µηχανηµάτων
Ενδυνάµωση της θέσης των αγροτών στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας, αποτελεί µέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθεί να ενθαρρύνει δραστηριότητες που έµµεσα και όχι άµεσα -όπως το τσεκ- συµπληρώνει το εισόδηµα του παραγωγού. Μάλιστα, η Κοµισιόν έχει δηµιουργήσει ολόκληρη «Τράπεζα Πληροφοριών» σχετικά µε επενδύσεις στο βιοαέριο από αγροτικές επιχειρήσεις, µε επετυχηµένα παραδείγµατα. Ένα από αυτά τα πρότζεκτ είναι ενός Ρουµάνου γαλακτοπαραγωγούς, που ίδρυση µια µονάδα ανανεώσιµης πηγής ενέργειας µε κονδύλια από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης. Η µονάδα χρησιµοποιεί υποπροϊόντα από την παραγωγή γάλακτος, όπως κοπριά ή απόβλητα γάλακτος, και τα µετατρέπει σε βιοαέριο. Αυτό βοήθησε στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας της φάρµας, µειώνοντας τις εκποµπές αερίων σχεδόν στο µηδέν. Επιπλέον, η µονάδα παραγωγής βιοαερίου επέτρεψε τη µείωση του κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια αύξησε την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µακροπρόθεσµα.

∆ιαθέσιµα κονδύλια και από το πρόγραµµα του ΕΣΠΑ
Εκτός από τα Σχέδια Βελτίωσης, εναλλακτική επιλογή για τους επενδυτές στον τοµέα του βιοαερίου θα αποτελέσουν τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Συγκεκριµένα, στην ατζέντα των προκηρύξεων µέχρι το τέλος του 2017, βρίσκεται η «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιοµηχανίας», προϋπολογισµού 30 εκατ. ευρώ . Αφορά στη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων νέων ή υφιστάµενων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηµατική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριµµάτων τρίτων, µε στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάµεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας. Στο πλαίσιο της δράσης, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού ύψους επένδυσης (επιλέξιµος επιχορηγούµενος π/υ) από 250.000 ευρώ έως 2.500.000 ευρώ.

Πηγή: Agronews.gr