Καινούργια φίλτρα, καινούργια ήθη και έθιµα στην κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος του 2017 σε µία προσπάθεια να διευκολυνθούν οι νεοεισερχόµενοι στον κλάδο. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, το Εθνικό Απόθεµα φέτος θα µοιραστεί σε 44-45.000 άτοµα µε τη διάτµηση των χρηµάτων να γίνεται σε ποσοστό «50-50». ∆ηλαδή τα µισά για τους νεοεισερχόµενους και τα υπόλοιπα για τους νέους αγρότες (κάτω των 40 ετών).
Μάλιστα ειδικά για το έτος 2017  εφαρµόζεται γραµµική µείωση της αξίας όλων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 2% , για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι αυξήθηκε το ποσοστό της παρακράτησης, από 3 σε 4,5% του ανώτατου ορίου καθεστώτος βασική ενίσχυση για τον «κουµπαρά» του Εθνικού Αποθέµατος, το συνολικό ποσό που θα χορηγηθεί φέτος υπολογίζεται στα 50-60 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή σχεδόν τα διπλάσια σε σχέση µε το 2016.

Σε αυτό το ποσό πρέπει να προστεθούν δικαιώµατα που δεν ενεργοποιήθηκαν για διάφορους λόγους (π.χ. συνταξιούχοι ενεργοί, αποχωρούντες κ.λπ.) φέτος, εκείνα που προέκυψαν από τις εκπρόθεσµες δηλώσεις ΟΣ∆Ε, µε το δεδοµένο της ποινής, αδιάθετα περσινά δικαιώµατα αξίας κάτω των 250 ευρώ, καθώς κι αυτά που δεν ενεργοποιήθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά. Σηµειωτέον πως προβλέπεται, όπως άλλωστε και όλες τις περασµένες χρονιές, ότι οι δικαιούχοι µπορούν να ωφεληθούν από το Απόθεµα, µια φορά, εντός της περιόδου 2015-2020.
Υπενθυµίζεται ότι τα παραπάνω αναφέρονται στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τον Ιούνιο σχετικά µε τις τροποποιήσεις στο Εθνικό Απόθεµα.

Ακόµα, χρήµατα από το Εθνικό Απόθεµα, αν ισχύσουν τελικά τα όσα αναφέρει η παραπάνω απόφαση του υπουργείου και δεν τροποποιηθεί (γίνονται ζυµώσεις στις υπηρεσίες), θα λάβουν οι δικαιωµένοι αγρότες µε «χαµένα» µισθωµένα δικαιώµατα το 2014, όπως αναφέρεται στις διατάξεις της.

Αύξηση της γραµµικής µείωσης
Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση, προβλέπονται για φέτος τα εξής:

  • Δηµιουργείται εθνικό απόθεµα.
  • Για τη δηµιουργία του εφαρµόζεται γραµµική ποσοστιαία µείωση του ανώτατου ορίου καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο ποσοστού 3%. Το ποσοστό αυξάνεται για την κάλυψη αναγκών χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα σε ποσοστό 4,5%
  • «Ειδικά για το έτος 2017 εφαρµόζεται γραµµική µείωση της αξίας όλων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 2%, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα».

Στο άρθρο 10 συµπληρώνεται το ακόλουθο εδάφιο: «Από το 2017, η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων βασικής των γεωργών, που ορίζονται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 7 της παρούσας, αυξάνεται ως τον περιφερειακό µέσο όρο του αποθέµατος του 2017, όπως αυτή καθορίζεται στο εν λόγω έτος. Η νέα µοναδιαία αξία υπόκειται στις ετήσιες σταδιακές τροποποιήσεις όπως ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο του παρόντος άρθρου. Η αύξηση της µοναδιαίας αξίας αφορά δικαιώµατα, που χορηγήθηκαν οριστικά για το 2015 και κατέχουν το έτος 2017 οι δικαιούχοι της παρ. γ του άρθρου 7 της παρούσας».

Ακόμα το παλεύουν με το μηχανογραφικό σύστημα
Αυτό το οποίο φαίνεται να δυσκολεύει για µια ακόµη φορά την κατάσταση όσον αφορά την προκήρυξη, είναι η µηχανογραφική βάση για την υποστήριξη των αντίστοιχων διαδικασιών, βάσει της οποίας «τρέχουν», όπως είναι γνωστό, τα προγράµµατα που προκηρύσσει υπουργείο το Αγροτικής Ανάπτυξης.
Είναι αλήθεια ότι πολλές από τις καθυστερήσεις που σηµειώνονται τον τελευταίο χρόνο στην υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων αποδίδεται στις δυσλειτουργίες της αντίστοιχης πλατφόρµας. Ωστόσο, εάν τα «τεχνικά ζητήµατα» δεν αποτελούν προφάσεις εν αµαρτίαις, επιβάλλεται η µε κάθε τρόπο επιτάχυνση των διαδικασιών, έτσι ώστε τα Σχέδια Βελτίωσης των Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, ένα πλαίσιο χρηµατοδοτούµενων δράσεων αµιγώς αγροτικό, να µην έχει την τύχη προηγούµενων προγραµµάτων. Παράλληλα, συνεχίζει να αποτελεί πολύ µεγάλο θέµα, η βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί η χρηµατοδότηση των αγροτών για την κάλυψη τις ίδιας συµµετοχής, Κεντρικά πάντως, σχεδιάζεται το νέο Αγροτικό Ταµείο, το οποίο θα καλύπτει µε ευνοϊκό επιτόκιο τις ανάγκες των δικαιούχων, αλλά το εργαλείο αυτό δεν αναµένεται σύντοµα.

Πηγή: agronews.gr