Την πρώτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου αναµένεται να βγει στον αέρα η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, µε τον οδηγό της πρόσκλησης ωστόσο να αφήνει εκτός δικαιούχων παραγωγικές οµάδες όπως χοιροτρόφους, πτηνοτρόφους και νεοεισερχόµενους αγρότες που εκ των πραγµάτων δεν υπέβαλαν ΟΣ∆Ε το 2017.
Το ζήτηµα για τις χοιροτροφικές µονάδες και τα πτηνοτροφία, έγκειται στο γεγονός ότι ούτως ή άλλως δεν είναι υποχρεωµένες να κάνουν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης, εφόσον δεν λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις. Έτσι, αυτόµατα αποκλείονται από το µέτρο εκσυγχρονισµού των αγροτικών εγκαταστάσεων, καθώς δεν τηρούν το σχετικό κριτήριο ένταξης.

Ως εκ τούτου, η Νέα Οµοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος µε παρατήρησή της (ένσταση τη χαρακτηρίζει) που υπογράφει ο πρόεδρός της, Ιωάννης Μπούρας, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης της προκήρυξης ζήτησε: είτε την εξαίρεση της προϋπόθεσης υποβολής ΟΣ∆Ε των χοιροτρόφων ή εναλλακτικά, τη δυνατότητα εκπρόθεσµης υποβολής ΟΣ∆Ε 2017, δυνατότητα που δόθηκε το προηγούµενο έτος στους υποψηφίους Νέους Αγρότες και µε δεδοµένο ότι µια εκπρόθεσµη υποβολή δεν θα επηρεάσει την κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων και τον προγραµµατισµό καταβολής ενισχύσεων του Οργανισµού Πληρωµών.

Εκτός οι νεοεισερχόµενοι

Μπλοκαρισµένο είναι επίσης το πεδίο ενίσχυσης για τους νεοεισερχόµενους στον κλάδο. Πρώτον γιατί, µερίδα εξ αυτών δεν υπέβαλλαν δήλωση ενιαίας ενίσχυσης εφόσον ξεκίνησαν πρόσφατα τη δραστηριότητά τους. ∆εύτερον, γιατί όπως και να έχει, όλοι οι εγγεγραµµένοι ως νεοεισερχόµενοι στο ΜΑΑΕ δεν βρίσκονται στη λίστα δικαιούχων, αν δεν έκαναν αίτηση στο Μέτρο των Νέων Αγροτών µέσα στο 2016. Μάλιστα µερικοί από αυτούς και ενώ έχουν υποβάλλει και αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ, ο Οργανισµός ακόµη δεν τους έχει εντάξει στα Μητρώα του και δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ακόµα ως επαγγελµατίες αγρότες.

Οι απαιτήσεις για φυσικά πρόσωπα

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

  • Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, και να µην έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους.
  • Να έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.
  • Να µην είναι συνταξιούχοι.
  • Επιπρόσθετα για τη ∆ράση 4.1.1 να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες ή να είναι Νέοι Γεωργοί του Υποµέτρου 6.1.

Πηγή: agronews.gr