Παρατείνεται μέχρι τις 10 Νοεμβρίου η υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το πρώτο έτος εφαρμογής για τη Δράση Κομφούζιο.
Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει του ενδιαφερόμενους της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, πως κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13(Β.6) της με αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιημένη ισχύει, έχει εκδοθεί η αρ. 102607/20-10-2017 εγκύκλιος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.(ΑΔΑ: 64ΕΝ46ΨΧΞΧ-ΑΣ8) με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων για το πρώτο έτος εφαρμογής μέχρι και τη Παρασκευή 10-11-2017.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο με την Παράταση υποβολής παραστατικών για τη Δράση Κομφούζιο.pdf

 

Υπενθυμίζεται ότι οι 1.876 δικαιούχοι του Κομφούζιου θα μοιραστούν το ποσό των 9.474.270,72 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που περιγράφει αναλυτικά η διαδικασία πληρωμής τους. Οι δικαιούχοι παραγωγοί θα λάβουν 387 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκε η απόφαση ένταξης στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 ««Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, των χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα έξι (1876) δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 6769/26-6-2017 Πρόσκλησης κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (9.474.270,72 ευρώ).

Οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 1η Φεβρουαρίου 2017 και λήγουν την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τον Κατάλογο δικαιούχων για το Κομφούζιο.pdf

Bρείτε εδώ τη σχετική Απόφαση ένταξης δικαιούχων για το Κομφούζιο.pdf

 

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση με τη διαδικασία της παραγράφου «Διαδικασία Πληρωμής» και το ύψος της υπολογίζεται κάθε φορά από την επιλέξιμη έκταση και το ύψος ενίσχυσης το οποίο ορίζεται στα 387 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 ευρώ ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 ευρώ ανά Ha ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 ευρώ/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που συνεπάγεται η τήρηση των δεσμεύσεων της δράσης.

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Για την κατ’ έτος λήψη της ενίσχυσης της δράσης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ)-της οποίας η αίτηση πληρωμής της δράσης αποτελεί παράρτημα-μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο.

Επιπλέον της κατ’ έτος υποβολής της ΕΑΕ/αίτησης πληρωμής της δράσης, για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης της δράσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν κατ’ έτος ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ τα παραστατικά συμμόρφωσης.

Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να διορθώνουν ή να τροποποιούν προφανή σφάλματα που περιέχονται στις αιτήσεις πληρωμής ή/και στα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, οποιαδήποτε στιγμή μετά την υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν. (ΕΕ) 809/2014 και όπως ορίζεται στο Άρθρο 13, παράγραφος Γ της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι δικαιούχοι διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την αίτηση πληρωμής που έχουν υποβάλλει ή μέρος αυτής, εγγράφως ή μέσω του ΠΣ, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 809/2014 και όπως ορίζεται στο Άρθρο 13, παράγραφος Δ της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 14 και 15 της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής που οδηγεί στον ορισμό του τελικού ποσού πληρωμής.

Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Καν. (ΕΕ) 1306/2014, δύναται να καταβληθεί προκαταβολή της ενίσχυσης, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 της υπ’ αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πριν την 1η Δεκεμβρίου αλλά όχι πριν τη 16η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

Οι πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων πληρωμών, αναρτώνται στο ΠΣ και η ανάρτησή τους ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τη δυνατότητα υποβολής προσφυγής (ενδικοφανούς προσφυγής) κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999.

Οι προσφυγές υποβάλλονται μέσω του ΠΣ, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αναγραφόμενη στους πίνακες αποτελεσμάτων ημερομηνία, απευθείας στις Περιφερειακές Ενότητες. Στην προσφυγή του ο δικαιούχος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.

Οι προσφυγές των δικαιούχων επί του πίνακα αποτελεσμάτων εξετάζονται από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 17, παράγραφος 9 της υπ’ αριθμ. 4197/20- 4-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1522/Β΄/4.5.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πηγή: agronews.gr