Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την αναγνώριση, λειτουργία και εποπτεία των Γεωργικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο προβλέπει ότι οι Διεπαγγελματικές αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή ενός τομέα αγροτικών προϊόντων, αλλά και ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκπροσώπων της πρωτογενούς παραγωγής και ενός τουλάχιστον από τα επόμενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι της μεταποίησης και του εμπορίου.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα μέλη κάθε Διεπαγγελματικής παράγουν ή μεταποιούν ή εμπορεύονται το 1/3 της συνολικής ποσότητας του συγκεκριμένου τομέα προϊόντων στον οποίο αναφέρεται η Διεπαγγελματική. Σημειώνεται ότι το 1/3 πρέπει να ισχύει χωριστά «για κάθε είδος οικονομικής δραστηριότητας που εκπροσωπείται στη Διεπαγγελματική από διακριτούς για κάθε είδος εκπροσώπους».

Σχετικά με το καταστατικό, το σχέδιο προβλέπει ότι στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχει ισόρροπη συμμετοχή των οικονομικών δραστηριοτήτων που εκπροσωπούνται στη Διεπαγγελματική από διακριτούς φορείς. Δηλαδή, αν εκπροσωπούνται η πρωτογενής παραγωγής και η μεταποίηση, οι διακριτοί φορείς της κάθε δραστηριότητας θα απαρτίζουν συνολικά το 50% της Γ.Σ. και του Δ.Σ., αντίστοιχα.

Για τις περιπτώσεις που στη Διεπαγγελματική συμμετέχουν και εκπρόσωποι του εμπορίου, τα ποσοστά γίνονται: 40% των μελών που είναι εκπρόσωποι της πρωτογενούς παραγωγής, 30% εκπρόσωποι της δραστηριότητας της μεταποίησης, και 30% εκπρόσωποι της δραστηριότητας του εμπορίου.

Επιπλέον, για τη λήψη όλων των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία του 70% των μελών τους, ενώ ειδικά για την επέκταση κανόνων απαιτείται λήψη απόφασης με ομοφωνία.

Για την αναγνώριση των Διεπαγγελατικών απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία, ως εξής:

  • Από τους παραγωγούς, τιμολόγια που δείχνουν τις παραγόμενες ποσότητες. Οι παραγόμενες ποσότητες μπορούν εναλλακτικά να αποδεικνύονται με τις ετήσιες συνολικές ποσότητες  που απεικονίζονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των λογιστηρίων των νομικών οντοτήτων στις οποίες παραδίδονται τα πρωτογενή προϊόντα.
  • Από τους μεταποιητές, τυποποιητές, συσκευαστές, εμπόρους και διανομείς, τα σχετικά παραστατικά τιμολόγια που αποδεικνύουν τις ποσότητες που μεταποιούν  τυποποιούν ή εμπορεύονται. Εναλλακτικά δύνανται να αποδεικνύονται οι σχετικές ποσότητες με τις ετήσιες συνολικές ποσότητες που απεικονίζονται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς των λογιστηρίων των νομικών οντοτήτων που αφορούν τα σχετικά προϊόντα.

Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται θα συγκρίνονται με στοιχεία τα οποία θα αναζητά η εποπτική αρχή από την ΕΛΣΤΑΤ ή κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία.

www.pepteg.gr