Πάνω στην πρώτη αναθεώρηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής ανά Περιφέρεια δείχνει να κολλάει η προκήρυξη του Μέτρου της Απονιτροποίησης, καθώς οι µελέτες αυτές είναι τελικά εκείνες που θα ορίσουν τις περιοχές προτεραιότητας που έχουν κακή χηµική ποιότητα υδάτων.
Η σχετική αναθεώρηση βρίσκεται ακόµα σε διαβούλευση και συζητείται στα κατά τόπους Περιφερειακά Συµβούλια και πρέπει να ολοκληρωθεί ώστε να µπορέσει να προχωρήσει το Μέτρο ειδικά στις νέες περιοχές που έχουν οριστεί ως «ευπρόσβλητες στα νιτρικά». Παρόλα αυτά, οι ιθύνοντες επιµένουν για πρόσκληση εντός Νοεµβρίου, διάστηµα που µάλλον θεωρείται απίθανο να εκδοθούν τα τελικά σχέδια απορροής (έχουν δηµοσιευθεί µόνο τα προσχέδια) βάσει της διαβούλευσης. Σύµφωνα µε το υπουργείο Περιβάλλοντος, τα Σχέδια ∆ιαχείρισης που θα καταρτισθούν µε την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των 14 Υδατικών ∆ιαµερισµάτων της χώρας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αφορούν στο 2ο Κύκλο ∆ιαχείρισης (2016-2021).

Αλλάζει ο χάρτης υδάτων
Ως αποτέλεσµα, εφόσον ο χάρτης της ποιότητας υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, αντλεί στοιχεία από τα Σχέδια των Λεκανών Απορροής, αυτός µετά την αναθεώρηση θα αλλάξει. Αυτό σηµαίνει δύο πράγµατα:
– Ότι θα υπάρξει προσαρµογή (µεγάλη, µικρή ή και καµία προς το παρόν άγνωστο) ως προς τις περιοχές που θεωρείται ότι έχουν υπόγεια ύδατα σε κακή χηµική κατάσταση.
– Έτσι, αλλάζουν οι περιοχές µε προτεραιότητα ένταξης στο Μέτρο της Απονιτροποίησης, καθώς η υπόγεια κατάσταση υδάτων δίνει τα 100 από τα συνολικά 120 µόρια ένταξης στο Πρόγραµµα. Τα υπόλοιπα 20 µόρια είναι οι περιοχές Natura.

 

Απόσυρση σκαφών
Αποζηµίωση από 6.000 ευρώ και άνω αναλόγως τα χαρακτηριστικά του σκάφους προσφέρει σε αλιείς που θέλουν να παύσουν την αλιευτική τους δραστηριότητα ή σε όσους έχουν κληρονοµήσει σκάφη και θέλουν να τα αποσύρουν, το Μέτρο 6.1.10 του Προγράµµατος Αλιείας, σύµφωνα µε την απόφαση που ορίζει το περιεχόµενο της πρόσκλησης, µε προϋπολογισµό 40 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση aposyrsi.alieia.gr, από τις 9 Νοεµβρίου και ώρα 10.00 µέχρι τις 4 ∆εκεµβρίου και ώρα 15.00.
Το εν λόγω Μέτρο αφορά φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα, που είναι νόµιµοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον 1 έτος, επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελµατία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νοµοθεσία ή νόµιµοι κληρονόµοι αυτών. Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης λαµβάνονται υπόψη, η «αξία βάσης» σκάφους, η παλαιότητα του, η χωρητικότητα σε GT, η ισχύς της µηχανής, οι ηµέρες εργασίας/ έτος, το αλιευτικό εργαλείο άδειας και εφαρµόζεται ένας µαθηµατικός τύπος που περιλαµβάνεται στην απόφαση.

Απέτυχε η Συνεργασία πριν καν προκηρυχθεί
∆εδοµένο θεωρούν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι το Μέτρο 16 που θα πριµοδοτεί συνεργασίες παραγωγών µε επιστηµονικούς φορείς τελικά δεν θα έχει απήχηση, µε τους ιθύνοντες να λένε ότι το πολύ-πολύ να µοιραστεί στους ενδιαφερόµενους ένα ποσό των 5.000 ευρώ που δεν συνδέεται µε τιµολόγια ώστε να στήσουν µία υποτυπώδη δοµή.

Στο τεχνικό κοµµάτι τώρα, το συγκεκριµένο Μέτρο, έχει σχεδιαστεί µε τρείς υποδράσεις.

  • Η πρώτη έχει να κάνει µε την ίδρυση επιχειρησιακών οµάδων αγροτών µε επιστηµονικά ιδρύµατα και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς (π.χ µεταποιητές), οι οποίοι θα τρέξουν ένα επιχειρηµατικό σχέδιο. Αυτό το σχέδιο θα µπορούσε να είναι η τοποθέτηση ενός νέου προϊόντος στην αγορά µε χαµηλές θερµίδες. Αν για το business plan χρειαζόταν και εξοπλισµός στο χωράφι, τότε αυτός θα πριµοδοτούταν από τα Σχέδια Βελτίωσης.
  • Η δεύτερη δράση, αφορά τη συνεργασία γεωπόνων µε αγρότες, ώστε οι δεύτεροι να αντιµετωπίσουν στοχευµένα ένα πρόβληµα που έχουν στο χωράφι µε πρακτικές που θεωρούνται «καινοτόµες».
  • Τέλος η τρίτη δράση, έχει να κάνει µε τις λεγόµενες βραχείες αλυσίδες διάθεσης αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς και το στήσιµο των λεγόµενων farmers market.
    Ζυμώσεις στα Σχέδια για ένταξη γεωτρήσεων

Με αλλαγές στον αλγόριθµο επιλογής τρακτέρ και την ένταξη των γεωτρήσεων στις επιλέξιµες δαπάνες, ζυµώνεται το τελευταίο διάστηµα η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης. Συγκεκριµένα αναφορικά µε τις επενδύσεις στις γεωτρήσεις γίνεται προσπάθεια να χαρακτηριστούν τελικά ως «εγγείων βελτιώσεων» και όχι ως «εξοικονόµησης ύδατος», καθώς έτσι, δεν χρειάζονται να οριστικοποιηθούν οι Λεκάνες Απορροής Υδάτων (όπως στην Απονιτροποίηση) για να προκηρυχθούν. Έτσι θα µπορούν τα αρδευτικά συγκροτήµατα να ενταχθούν στο Μέτρο 4.1.1 των Σχεδίων Βελτίωσης, και όχι να προκηρυχθούν µόνα τους σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία (το 2018) µέσω του Μέτρου «4.1.2 Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ύδατος».

«Εξαφανίζεται» το εύλογο κόστος νέων φυτεύσεων
Παράλληλα, η πρόσκληση πιθανότατα δεν θα περιλαµβάνει τελικά τον κατάλογο του εύλογου κόστους, που ορίζει τις δαπάνες που θα ενισχύει το Μέτρο για φυτωριακό υλικό πολυετών καλλιεργειών.
Ο λόγος για τον οποίο αναµένεται να µην φιλοξενηθούν στην τελική προκήρυξη πίνακες εύλογου κόστους για τις πολυετείς φυτεύσεις, έγκειται στις αντιδράσεις που προκάλεσε η σχετική λίστα, καθώς δεν ήταν ρεαλιστική και δεν περιελάµβανε νέες µεθόδους φύτευσης όπως η πυκνή. Για παράδειγµα το επιλέξιµο κόστος εγκατάστασης για φύτευση επιτραπέζιου αµπελώνα είχε οριστεί στα 474 ευρώ. Ωστόσο, µία κανονική φύτευση κοστίζει γύρω στα 790 ευρώ και για πυκνή φύτευση φτάνει τα 1200 ευρώ, σύµφωνα µε γεωπόνους-µελετητές. Το ίδιο ισχύει και για άλλες καλλιέργειες όπως είναι η ακτινιδιά σε παλµέτα, η φραουλιά σε κρεβατίνα κ.λπ. Ως εκ τούτου, αν τελικά δεν φιλοξενηθούν οι πίνακες, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίζουν τις δικές τους τεχνοοικονοµικές µελέτες για την εγκατάσταση φυτειών και αν είναι ορθά τεκµηριωµένες, θα επιδοτούνται για το ποσό που ζητάνε.

Πηγή: agronews.gr