Πολύ κατώτερες των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί στον αγροτικό κόσµο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα αποδείχθηκαν οι µοναδιαίες αξίες δικαιωµάτων που τους αποδόθηκαν σε πολλές περιπτώσεις µε το «σπάσιµο του κουµπαρά» του Εθνικού Αποθέµατος και την ταυτόχρονη πληρωµή του τσεκ.
Και µπορεί η διαδικασία εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης για το 2017 που ολοκληρώθηκε την ∆ευτέρα 18 ∆εκεµβρίου να κύλησε οµαλά, µε εξαίρεση ίσως το γεγονός ότι τα ποσά µπήκαν στους λογαριασµούς των δικαιούχων σε… δόσεις, ωστόσο έβγαλε στην επιφάνεια µια σειρά από προβλήµατα και «αρρυθµίες».

Πρώτο και σηµαντικότερο το γεγονός ότι αγρότες που είχαν «βγει» νέοι γεωργοί από το 2009 και για µια πενταετία µετά, έλαβαν ως φαίνεται αρκετά µικρά ποσά από το φετινό Απόθεµα.

Παράλληλα, σε περιπτώσεις νεοεισερχόµενων, καταγράφονται παράπονα για αξίες δικαιωµάτων κάτω από τον περιφερειακό µέσο όρο, ανάλογα µε την περιοχή στην οποία ανήκουν.

Πηγή: agronews.gr