Από τα 5 στα 10 έτη αυξήθηκε ο υπολογισµός της χρονικής διάρκειας προηγούµενης εφαρµογής του βιολογικού συστήµατος που δίνει τα 50 από τα 100 µόρια µετά τις πιέσεις των παραγωγών, σύµφωνα µε τα τελικά κριτήρια βαθµολογίας του Μέτρου 11.
Μάλιστα, σύµφωνα µε έγγραφο που παρουσιάστηκε κατά την 4η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων στο Βόλο στις 15 ∆εκεµβρίου, και παρουίασε η εφημερίδα Agrenda, ως ηµεροµηνία ένταξης της εκµετάλλευσης στο σύστηµα ελέγχου θα λαµβάνεται η ηµεροµηνία ένταξης του παλαιότερου ενταγµένου στο σύστηµα αγροτεµαχίου.

Από εκεί και πέρα, έξτρα βαθµούς λαµβάνουν οι επαγγελµατίες αγρότες (10 βαθµούς), ενώ στο δεύτερο κριτήριο εξετάζεται η υπό ένταξη έκταση σε σχέση µε τη συνολική εκταση. Όσοι θέλουν να εντάξουν έως 30 στρέµµατα είναι οι πιο ευνοηµένοι (άνω των 100 στρεµµάτων δεν δίνονται µόρια). Τέλος, µικρό προβάδισµα (έως 5 βαθµοί) δίνεται στις εκµεταλλεύσεις σε περιοχές Natura.

Νεοεισερχόµενοι στη βιολογική
Απόλυτη προτεραιότητα σε αγρότες έως 30 ετών δίνεται στη ∆ράση 11.1.1 που αφορά τους νεοεισερχόµενους στη Βιολογική Γεωργία. Αυτοί θα λάβουν τα 60 από τα 100 µόρια που είναι το µέγιστο, ενώ έγιναν και ορισµένες προσαρµογές ώστε να µοιράζονται κάποιους βαθµούς και οι µεγαλύτεροι µέχρι και την ηλικία των 54. Και πάλι όσοι θέλουν να εντάξουν έως 30 στρέµµατα φαίνεται να είναι οι πιο ευνοηµένοι (άνω των 100 στρεµµάτων δεν δίνονται µόρια), ενώ προσµετράται και το ποσοστό της εκµετάλλευσής τους για το οποίο αιτούνται πριµ, σε σχέση µε το σύνολο της έκτασης που δηλώνουν στο ΟΣ∆Ε. Τέλος, µικρής σηµασίας προβάδισµα, αλλά ίσως καθοριστικής αν ξεφύγει πολύ το πράγµα µε τις αιτήσεις, δίνεται στις περιοχές Natura όπου πριµοδοτούνται οι εκτάσεις εκεί µε έως 5 µόρια.

Ζυµώσεις για να µην ευνοηθούν οι ίδιες περιοχές
Στη Βιολογική Γεωργία όσον αφορά τη φυτική παραγωγή γίνεται προσπάθεια να µην αδικηθούν ξανά οι περιοχές εκτός Natura και γίνονται ζυµώσεις στην κατανοµή των κονδυλίων. Με τα κονδύλια µάλιστα να υπολογίζονται στα 100 εκατ. ευρώ (ίσως και περισσότερα τώρα µετά τις απεντάξεις πριν την προκαταβολή) έχει µεγάλη σηµασία τα χρήµατα να διανεµηθούν αυτή τη φορά δίκαια, την ώρα που εξετάζεται και η ένταξη όλων των κηπευτικών (π.χ ντοµάτα). Από εκεί εξαρτάται και η ηµεροµηνία της 2ης πρόσκλησης που είναι προς το παρόν άγνωστο το πότε θα βγει. Υπενθυµίζεται ότι στη φυτική παραγωγή εκτός από τα προϊόντα που εντάχθηκαν στην περασµένη προκήρυξη πριµ αξιώνουν τα εξής: Ρόδια, σύκα, µικρόκαρπες, αβοκάντο µε 90ευρώ ανά στρέµµα, ακτινίδιο 87 ευρώ ανά στρέµµα για παλιούς και 90 ευρώ για νεοεισερχόµενους, ακρόδρυα 60 ευρώ ανά στρέµµα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα 60 ευρώ ανά στρέµµα.

Χωρίς παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών, δύσκολη η ένταξη στις δράσεις της κτηνοτροφίας
Όπως και στη φυτική παραγωγή, αυξήθηκε από τα 5 στα 10 χρόνια η πείρα που προσµετράται βαθµολογικά για την προτεραιότητα ένταξης στο Μέτρο, όσον αφορά τους παλιούς βιοκτηνοτρόφους (∆ράση 11.2.2). Σηµειώνεται εδώ ότι η προκήρυξη της Βιολογικής Κτηνοτροφίας θα γίνει πιο νωρίς από εκείνη της γεωργίας και ίσως και µέσα στο 2017. Παράλληλα υπάρχει και η αγωνία όσων θέλουν να εντάξουν το ζωικό τους κεφάλαιο στο Μέτρο Αυτόχθονων Φυλών που θα βγει στον αέρα το Γενάρη, οι οποίοι περιµένουν να δουν αν τελικά θα ισχύσει η απαγόρευση πριµοδότησης από πάνω από ένα αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο. Σηµειώνεται εδώ ότι σύµφωνα µε πληροφορίες η ένταξη των αγροτών θα γίνει µε βάση το το ΟΣ∆Ε του 2017 και όχι λαµβάνοντας υπόψη την κτηνιατρική βάση δεδοµένων κάτι που δηµιουργεί πρόβληµα σε όσους είχαν γεννήσεις µετά την υποβολή της αιτήσης ενιαίας.

Τώρα, ειδικότερα για τη ∆ράση 11.2.2 το πρώτο κριτήριο δίνει 10 µόρια ανά έτος εφαρµογής της βιολογικής κτηνοτροφίας για κάθε έτος εφαρµογής του συστήµατος βιολογικής στην εκµετάλλευση και έως τα 10 χρόνια. ∆εύτερο κριτήριο είναι η καλλιέργεια βιολογικών ζωοτροφών που δίνει 2,5 µόρια για κάθε 1 στρέµµα έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα βιολογικής παραγωγής και η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές. Για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων λαµβάνει 100 µόρια. Τέλος µετράει και η εγγραφή του αιτούνται στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατία αγρότη. Σηµειώνεται ότι το κριτήριο αυτό µπορεί να πιαστεί µέχρι και την ηµεροµηνία της οριστικής υποβολής της αίτησης.

Νεοεισερχόµενοι βιοκτηνοτρόφοι
Στη ∆ράση 11.1.2 απόλυτη προτεραιότητα δίνεται σε κτηνοτρόφους έως 30 ετών οι οποίοι συγκεντρώνουν 60 από τους µάξιµουµ 100 βαθµούς. Επιπλέον µοιράζονται κάποιους βαθµούς και οι µεγαλύτεροι µέχρι και την ηλικία των 54. Όσον αφορά το δεύτερο και τελευταίο κριτήριο 2,5 µόρια για κάθε 0,1 εκτάριο (1 στρέµµα) έκτασης που είναι ενταγµένη σε σύστηµα ελέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται µε ζωοτροφές. Φυσικά για έκταση µεγαλύτερη των 40 στρεµµάτων λαµβάνει 100 µόρια (οι 40 βαθµοί προκύπτουν εφόσον υπολογιστεί η βαρύτητα του κριτηρίου).

Πηγή: Agronews.gr