Τις αιτήσεις τους από 15 Ιανουαρίου μέχρι και 16 Φεβρουαρίου μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πρόγραμμα της Απονιτροποίησης, σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Όπως αναφέρεται, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/ .

Βρείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για την Απονιτροποίηση.

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής της. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣ και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Ο ΕΦΔ τηρεί τους φακέλους των υποψηφίων σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αιτήματος ανάκλησης της αίτησης στήριξης, αυτό επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων τα οποία ανακαλεί. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία με την αρχική υποβολή της αίτησης στήριξης.

Δεν απαιτείται η αποστολή από τους υποψήφιους προς τον ΕΦΔ υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης στήριξης. Κάθε υποψήφιος εκτυπώνει το αποδεικτικό κατάθεσης και το τηρεί στον γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο.

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

– την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν

– το πρόσθετο κόστος που συνίσταται:

– στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης»

– στο κόστος της χλωράς λίπανσης με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δένδρων για τους δικαιούχους της δέσμευσης Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δεντροκαλλιέργειες»

– στο κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πενταετίας για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ

– για το κόστος συναλλαγής που συνίσταται στην κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δεντροκαλλιέργειες»

Στο ΦΕΚ οι αλλαγές στα κριτήρια Απονιτροποίησης

Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες νωρίτερα, χωρίς ουσιώδεις τροποποιήσεις πέρασαν στο ΦΕΚ τα κριτήρια προτεραιότητας της Απονιτροποίησης παρά τις αντιδράσεις παραγωγικών συντελεστών κυρίως από περιοχές της Θεσσαλίας.

 

Πιο συγκεκριμένα τα νέα κριτήρια μοριοδότησης τα οποία θα παίξουν ρόλο μόνο εφόσον ξεπεραστεί το μπάτζετ ώστε να τηρηθεί προτεραιότητα αναλόγως τη μεγαλύτερη βαθμολογία έχει ως εξής:

1. Υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση.

1.1 Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) σε υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση. (0.05-1=1, 1.01-2=2, 2.01-3=3, …, 98.01-99=99, ≥99.01=100): 1 – 100 μόρια

2. Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

1.Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων). (0.05-1=0.2, 1.01-2=0.4, 2.01-3=0.6, …, 98.01-99=19.8, ≥99.01=20): 0.2-20 μόρια.

 

Βρείτε εδώ την τροποποίηση στο Πλαίσιο δράσεων στην Απονιτροποίηση.

Επιπλέον στην τροποποιητική απόφαση αποσαφηνίζεται ο μαθηματικός τύπος σύμφωνα με τον οποίο θα μειώνεται η ενίσχυση για τους δικαιούχους πρασινίσματος.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
Άρθρο 3

Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Στο άρθρο 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στην παράγραφο 6

«Έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης» το σημείο γ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. παραστατικά ΚΦΑΣ για την κατάρτιση του ΣΔΕ κάθε έτους εφαρμογής.

Η προσκόμιση των παραστατικών ΚΦΑΣ για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής. Οι δικαιούχοι που υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το ΣΔΕ εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών ΚΦΑΣ και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν και την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής».

Άρθρο 4

Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Στο άρθρο 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στην παράγραφο

8 «Ειδικές κυρώσεις» στην ενότητα «Για την ειδική δέσμευση Γ» τα σημεία ι και ια αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«ι. Μη προσκόμιση παραστατικών ΚΦΑΣ για το ΣΔΕ

Εφόσον δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα παραστατικά ΚΦΑΣ για την κατάρτιση του ΣΔΕ κατά την προσκόμιση παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του έτους εφαρμογής, ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για την κατάρτιση του ΣΔΕ (για Εσπεριδοειδή 8€/Ha, για Ελιά 15€/Ha, για Ροδακινιά – Βερικοκιά 21€/Ha, για Μηλιά – Αχλαδιά 13€/Ha) και επιπλέον επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 30%.

Σε κάθε επόμενη επανάληψη, ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για την κατάρτιση του ΣΔΕ και επιπλέον του επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 50% για το έτος της παράβασης.

Οι δικαιούχοι που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το ΣΔΕ, απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης παραστατικών ΚΦΑΣ για το ΣΔΕ και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για την κατάρτιση του ΣΔΕ, ούτε όμως και τις επιπλέον κυρώσεις.

ια. Μη ύπαρξη ΣΔΕ ή/και εργαστηριακών αναλύσεων στον γεωργοπεριβαλλοντικό φάκελο.

Εφόσον έχουν προσκομιστεί παραστατικά ΚΦΑΣ για την κατάρτιση του ΣΔΕ ή/και των εργαστηριακών αναλύσεων ή εφόσον ο δικαιούχος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και έχει δηλώσει ότι θα καταρτίσει ο ίδιος το ΣΔΕ, αλλά σε περίπτωση ελέγχου δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη του ΣΔΕ ή/και των εργαστηριακών αναλύσεων στον γεωργοπεριβαλλοντικό φάκελο του δικαιούχου, επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 30% για το έτος διαπίστωσης της παράβασης».

Άρθρο 5

Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Στο άρθρο 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στην παράγραφο 8 «Ειδικές κυρώσεις» στην ενότητα «Για την ειδική δέσμευση Δ» το σημείο «ια. Μη τήρηση της ζώνης ανάσχεσης ή/και πραγματοποίηση καλλιεργητικών παρεμβάσεων στη ζώνη ανάσχεσης.» μετονομάζεται σε «ιβ. Μη τήρηση της ζώνης ανάσχεσης ή/και πραγματοποίηση καλλιεργητικών παρεμβάσεων στη ζώνη ανάσχεσης».

Πηγή: agronews.gr