Πριµοδότηση ακόµα και για µη παραγωγικά δέντρα ηλικίας 2 ετών και άνω, προσφέρει το πρόγραµµα Απονιτροποίησης η πρόσκληση του οποίου θα ανοίξει στις 15 Ιανουαρίου και θα παραµείνει στον αέρα για ένα µήνα. Έτσι, η δέσµευση που αφορά τη χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης σε ελιά, εσπεριδοειδή, ροδάκινα και µήλα υπό προϋποθέσεις µπορεί να είναι ελκυστική, καθώς για ένα χωράφι χωρίς παραγωγή, ο αγρότης µπορεί να αποκοµίσει κάποιο όφελος.

Αναλυτικότερα τα ποσά ενίσχυσης ανά στρέµµα και οι περιοχές στις οποίες είναι δυνατή η αίτηση ενίσχυσης ανά δενδροκαλλιέργεια έχουν ως εξής:

  • Εσπεριδοειδή: 27,2 ευρώ, Αργολικό πεδίο, Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας
  • Ελιά: 45,2 ευρώ, Αργολικό πεδίο, Λεκάνη Πηνειού Ηλείας, Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας
  • Ροδακινιά-Βερικοκιά: 31,7 ευρώ, Αργολικό πεδίο, Κάµπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ηµαθίας
  • Μηλιά-Αχλαδιά: 18,8 ευρώ, Κάµπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ηµαθίας

Σηµειώνεται εδώ ότι οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πενταετίας, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους, µε ποσό, επιπλέον του ύψους ενίσχυσης, που δεν υπερβαίνει τα 2,4 ευρώ/στρέµµα για κάθε ένα από τα τρία έτη. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη τόσο για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και για το κόστος κατάρτισης Σχεδίου ∆ιαχείρισης Εκµεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν:
i)
να εφαρµόζουν χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δένδρων, σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% (≥20%) της ενταγµένης στη δέσµευση γεωργικής έκτασης. Επιλέξιµα ως φυτά χλωράς λίπανσης είναι ετήσια χειµερινά ψυχανθή και µείγµατα χειµερινών ψυχανθών µε σιτηρά, όπως αναλυτικά θα αναφερθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα φυτά εδαφοκάλυψης δεν συγκοµίζονται και δεν βόσκονται. Κόβονται κατά την περίοδο της άνθισης και οπωσδήποτε πριν τη σποροποίηση των φυτών και είτε παραµένουν επί του εδάφους είτε ενσωµατώνονται σε αυτό. Το ποσοστό 20% της χλωράς λίπανσης µπορεί να αυξηθεί κατά βούληση του δικαιούχου χωρίς αλλαγή στο ποσό ενίσχυσης. Στο τµήµα της έκτασης, στο οποίο εφαρµόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασµάτων και κοπριάς.

ii) να πραγµατοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στο σύνολο των αγροτεµαχίων της ενταγµένης στη δέσµευση εκµετάλλευσης και όχι µόνο στο/στα αγροτεµάχιο/α στο/στα οποίο/α εφαρµόζεται η πρακτική της χλωράς λίπανσης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις πραγµατοποιούνται από τα Τµήµατα Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων του ΥΠΑΑΤ ή από διαπιστευµένα ιδιωτικά εργαστήρια και περιλαµβάνουν αναλύσεις εδάφους (pH, αλατότητα, οργανική ουσία, νιτρικό άζωτο N-NO3) και φυλλοδιαγνωστική. Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι να πραγµατοποιήσουν τις εργαστηριακές αναλύσεις τρεις φορές στη διάρκεια της πενταετίας, ως ακολούθως:

iii) για το 1ο έτος εφαρµογής: αναλύσεις εδάφους

iv) για το 2ο έτος εφαρµογής: αναλύσεις εδάφους και φυλλοδιαγνωστική

v) για το 4ο έτος εφαρµογής: αναλύσεις εδάφους.

vi) να διαθέτουν για κάθε έτος εφαρµογής «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εισροών» (Σ∆Ε) για το σύνολο της ενταγµένης στη δέσµευση εκµετάλλευσης, µέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσµατική διαχείριση των χρησιµοποιούµενων εισροών (λιπάσµατα, φυτοπρο- στατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό). Για την κατάρτιση του ετήσιου Σ∆Ε λαµβάνονται υπόψη:

vii) τα Προγράµµατα ∆ράσης των ευπρόσβλητων στα νιτρικά ζωνών,

viii) ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής,

ix) οι Οδηγίες Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας ανά καλλιέργεια

x) οι εργαστηριακές αναλύσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της δέσµευσης και

xi) η αποτελεσµατικότητα της γεωργικής πρακτικής της χλωράς λίπανσης ως µεθόδου λίπανσης του οπωρώνα κατά τα προηγούµενα έτη εφαρµογής. Το ετήσιο Σ∆Ε καταρτίζεται, παρακολουθείται και ανα- θεωρείται (εφόσον απαιτείται) και υπογράφεται από επιβλέποντα γεωπόνο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο Π.Ε. γεωπόνων και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο ετήσιο Σ∆Ε. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, δύναται να καταρτίζει, παρακολουθεί, υπογράφει και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρεί ο ίδιος το ετήσιο Σ∆Ε. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας µε τον επι- βλέποντα γεωπόνο, ο δικαιούχος οφείλει να εξασφαλίσει άµεσα την αντικατάστασή του από άλλον επιβλέποντα γεωπόνο. Ο νέος επιβλέπων γεωπόνος καταρτίζει και υπογράφει αναθεωρηµένο Σ∆Ε του έτους διακοπής της συνεργασίας καθώς και όλα τα επόµενα Σ∆Ε που έπονται του έτους διακοπής της συνεργασίας. Στο πλαίσιο της δέσµευσης επιτρέπεται η συγκαλλιέργεια µεταξύ µηλιάς-αχλαδιάς. Οι εργαστηριακές αναλύσεις και τα Σ∆Ε έκαστου έτους εφαρµογής φυλάσσονται στο γεωργοπεριβαλλοντικό- κλιµατικό φάκελο του δικαιούχου.

Σηµειώνεται ότι δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα της Χλωράς Λίπανσης έχουν και οι δικαιούχοι του Μέτρου 10.1.8 Κοµφούζιο που εντάχθηκαν σε αυτό µε την προκήρυξη του 2017. Από τη δεύτερη πρόσκληση Κοµφούζιο όµως αποκλείονται οι δικαιούχοι της Απονιτροποίησης.

Πηγή: agronews.gr