Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στη δημοσίευση της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Πρόκειται για τη δράση που ήταν έως τώρα γνωστή με τον κοινό όρο «Μείωση της Νιτρορρύπανσης».

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης:
Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 15/01/2018 έως και 16/02/2018. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο δικαιούχο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Στόχος:
Βασικός στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Περιοχή Παρέμβασης:
Στη δράση μπορούν να ενταχθούν περιοχές της Λεκάνης απορροής του Στρυμόνα και του Αγγίτη, δηλαδή όλη η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων, ως προς την περιοχή παρέμβασης, θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση:
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 €, ενώ της προηγούμενης ήταν 45.000.000 €.
Κριτήρια επιλογής:
Εάν ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση είναι μεγαλύτερος του Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης , ισχύουν τα παρακάτω βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:
1. 1 μόριο για κάθε 10 στρέμματα έκτασης με κακή ποιοτική κατάσταση σε υπόγεια υδατικά συστήματα.
2. 0,2 μόρια για κάθε 10 στρέμματα έκτασης που βρίσκεται σε περιοχές NATURA.

Δικαιούχοι:
Είναι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στη δράση, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:
⦁ να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ενδιαφερόμενου του έτους 2017, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αίτηση αναφοράς.
⦁ να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2017 ως αρδευόμενα (σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι σε επίπεδο καλλιέργειας).
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της δράσης είναι πενταετούς διάρκειας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ. Τα αγροτεμάχια τα οποία εντάσσονται στη δράση πρέπει:
⦁ να κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης
⦁ να διατηρούνται σταθερά καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί δεσμεύσεις.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ. Οι ειδικές δεσμεύσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της δράσης είναι οι παρακάτω:
Ειδική Δέσμευση Α: Αγρανάπαυση.
Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αφήνουν ετησίως σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης.
Στην υπό αγρανάπαυση έκταση απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε γεωργικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να αλλοιώσει τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της έκτασης (π.χ. όργωμα, λίπανση, χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, άρδευση κ.ά.)
Ειδική Δέσμευση Β: Αμειψισπορά.
Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να θέτουν ετησίως σε αμειψισπορά έκταση, η οποία να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της συνολικά ενταγμένης έκτασης. Ως καλλιέργειες αμειψισποράς εγκαθίστανται καλλιέργειες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές (χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή).
Ειδική Δέσμευση Γ: Δεν αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (Δενδρώδεις καλλιέργειες σε άλλες περιοχές παρέμβασης).
Ειδική Δέσμευση Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα.
Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, κατά μέσο όρο, στα ενταγμένα στη δέσμευση αγροτεμάχια που εφάπτονται με επιφανειακά ύδατα (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές τάφρους κ.ά.).

Ύψη ενίσχυσης και επιλέξιμες ανά ειδική δέσμευση καλλιέργειες.

Τα ύψη ενίσχυσης και οι επιλέξιμες καλλιέργειες αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα για κάθε ειδική δέσμευση. Στο πλαίσιο της δέσμευσης, ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης ή της αμειψισποράς.

Τα ύψη ενίσχυσης του πίνακα θα είναι μειωμένα για τους δικαιούχους που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος – «Περιοχή Οικολογικής Εστίασης ΠΟΕ», προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση για το 5% της έκτασης που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ως ΠΟΕ.
Στην ειδική Δέσμευση Δ, αποζημιώνεται η απώλεια εισοδήματος για τα 4 από τα 5 μέτρα πλάτους της ζώνης ανάσχεσης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να έλθουν σε επαφή με τους Μελετητές – Γεωργικούς Συμβούλους, ώστε να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στήριξης για αυτή τη Δράση, που δίνει πολύ σημαντικές ενισχύσεις.

Εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από τους συνεργάτες της εταιρείας:
Βέρρος Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.
Τσαλοπούλου 5, Σέρρες
Τηλ.: 23210 20700