Με βαριές κυρώσεις απειλούνται όσοι έμποροι δεν φροντίσουν να εξοφλήσουν τα τιμολόγια πώλησης ή αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, καθώς από 1/1/2018 άρχισε να ισχύει η διάταξη που ορίζει ότι η αποπληρωμή των αγροτών πρέπει να γίνεται το αργότερο σε 60 ημέρες, αφότου κοπεί το τιμολόγιο.

Με το νόμο 4492/2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 156/18-10-2017), θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων και η υποχρέωση εξόφλησης του τιμολογίου του παραγωγού εντός εξήντα ημερών από την έκδοσή του.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 2, ορίζονται τα εξής:
«Έμπορος που προμηθεύεται νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα από παραγωγό ο οποίος εκδίδει τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του. Κάθε συμφωνία μεταξύ των μερών, που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται άκυρη».

Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται από 1/1/2018. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 21 «Η ισχύς των άρθρων 1 έως 4 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018».

Άρα οι έμποροι για τα τιμολόγια πώλησης ή αγοράς αγροτικών προϊόντων, τα οποία εκδίδονται από 1/1/2018 και μετά, πρέπει να τα εξοφλούν εντός 60 ημερών από την έκδοσή τους.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 3 «Πληρωμή – οφειλόμενο ποσό έλεγχοι», επιβάλλονται οι εξής υποχρεώσεις ενημέρωσης και προβλέπεται διαδικασία ελέγχου, ως εξής:

Βήμα 1ο
Ο παραγωγός κοινοποιεί αμελλητί στην αρμόδια αρχή:

α) ηλεκτρονικό αντίγραφο του τιμολογίου που έχει εκδώσει και αφορά νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα,

β) ηλεκτρονικό αντίγραφο του σώματος της επιταγής, εφόσον η εξόφληση του οφειλόμενου ποσού πραγματοποιείται με έκδοση επιταγής και

γ) ηλεκτρονικά αντίγραφα των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, (οφειλόμενο ποσό).

Βήμα 2ο
Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και, κατά περίπτωση, με κάθε άλλη δημόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση των διατάξεων.

Βήμα 3ο
Η αρμόδια αρχή αποστέλλει τα ηλεκτρονικά στοιχεία που της έχουν αποσταλεί, στις αντίστοιχες τράπεζες για έλεγχο της καταβολής του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης της επιταγής. Οι τράπεζες, μετά τον έλεγχο, διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή τη λίστα με τα τιμολόγια ή τις επιταγές που δεν έχουν εξοφληθεί.

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 3, παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ρυθμίσουν µε κοινή απόφασή τους κάθε λεπτομέρεια σχετική µε τη διαδικασία των ελέγχων, τη δαπάνη που προκαλούν οι έλεγχοι, τη διαδικασία ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής, τη διαδικασία και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των στοιχείων.

Τέτοια απόφαση δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα και άρα δεν μπορεί να γίνουν οι ανωτέρω προβλεπόμενες υποβολές και έλεγχοι.

Πρόστιμο ίσον με το 30% της αξίας του ανεξόφλητου τιμολογίου

Βαριά είναι τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων για τους εμπόρους, που θα αποδειχτούν ασυνεπείς. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία προβλέπει τα εξής:
1. Αν ο έμπορος δεν εξοφλήσει το τιμολόγιο του παραγωγού μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή του, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του τιμολογίου.

2. Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση για τρίτη φορά, διαγράφεται για ένα (1) έτος από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 και δεν του επιτρέπεται η εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του.

3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο έμπορος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, του επιβάλλεται και το πρόστιμο της περίπτωσης α’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3955/2011.

4. Αν ο έμπορος συνεχίζει την εμπορία των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων κατά το χρονικό διάστημα της διαγραφής του από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Πηγή: agronews.gr