Ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος µπορούν να ξεκινήσουν από τη ∆ευτέρα 15 Ιανουαρίου και για ένα μήνα μέχρι τις 16 Φερβρουαρίου οι ενδιαφέροµενοι, για το Μέτρο 10.1.4 της Απονιτροποίησης.
Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, αυτοί που φαίνεται να προχωράνε σε αίτηση δίχως δεύτερη σκέψη είναι όσοι είχαν πριµοδοτηθεί και την περασµένη περίοδο, ειδικά τώρα που έχει µπει κοινοτικά όριο στις ηµεροµηνίες πληρωµές (από 1η ∆εκεµβρίου έως 30 Ιουνίου του επόµενου έτους).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση για την Απονιτροποίηση.

Η δράση Αµειψισποράς και η Αγρανάπαυση συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, ενώ µένει να φανεί η όρεξη των παραγωγών ηλίανθου αλλά και αγροτών από τις περιοχές που είναι για πρώτη φορά επιλέξιµες. Κατά τα φαινόµενα η ζήτηση θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ οπότε προτεραιότητα ένταξης θα έχουν αγροτεµάχια που βρίσκονται σε περιοχές µε κακή χηµική ποιότητα υπόγειων υδάτων.

Όπως αναφέρεται, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/.

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής της. Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣ και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου. Ο ΕΦΔ τηρεί τους φακέλους των υποψηφίων σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να διορθώνουν και να ανακαλούν εν όλω ή εν μέρει την αίτηση στήριξης μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, όπως προβλέπεται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αιτήματος ανάκλησης της αίτησης στήριξης, αυτό επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρισκόταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων τα οποία ανακαλεί. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία με την αρχική υποβολή της αίτησης στήριξης.

Δεν απαιτείται η αποστολή από τους υποψήφιους προς τον ΕΦΔ υπογεγραμμένων αντίγραφων ή αποδεικτικών κατάθεσης της αίτησης στήριξης. Κάθε υποψήφιος εκτυπώνει το αποδεικτικό κατάθεσης και το τηρεί στον γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο.

Το δελτίο τύπου του υπουργείου
Υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαράλαμπο Κασίμη, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και συγκεκριμένα στη δράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα».

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την πρόσκληση ανέρχεται στα 200 εκατ. Ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η περίοδος υποβολής προτάσεων είναι από 15.01.2018 έως και 16.2.2018.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου. Επιπλέον τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης.

Πεδίο εφαρμογής της δράσης είναι τα αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες (δέσμευση Α, Β και Δ) και συγκεκριμένες μόνιμες καλλιέργειες ανά περιοχή παρέμβασης (δέσμευση Γ).

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την 28η/12/2017. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εφαρμόσουν μια ή το πολύ δύο από τις παρακάτω Ειδικές δεσμεύσεις:
Α: Αγρανάπαυση, Β: Αμειψισπορά, Γ: Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες, Δ: Ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα και οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί που δύνανται να εφαρμοστούν σε διαφορετικά αγροτεμάχια της ενταγμένης εκμετάλλευσης περιγράφονται αναλυτικά στη πρόσκληση.

Τα ύψη ενίσχυσης ανά ομάδα καλλιέργειας, περιφέρεια και ειδική δέσμευση περιγράφονται αναλυτικά στη πρόσκληση.

Κριτήρια επιλογής εκμετάλλευσης: Για τις προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

α) Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) σε υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση και β) Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος (Π.Σ) στον ιστότοπο: https://p2.dikaiomata.gr/M1014/

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο: https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Εγχειρίδια Οδηγιών για την εγγραφή και την συμπλήρωση-υποβολή της αίτησης στήριξης θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους ως άνω ιστότοπους αντίστοιχα.

Οι επιλέξιμες καλλιέργειες ανά δέσμευση, περιγράφονται αναλυτικά στο excel αρχείο «Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04», το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/xorotajian/574-prostasia-peribalon/5694-drasi-10-1-04 και στην ιστοσελίδα της Αγροτικής Ανάπτυξης http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=dae21e619b67f958.

Η αριθ. 2175/139694/28.12.2017 πρόσκληση (ΑΔΑ: Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr/index.php/el/ και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:
1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ετησίως για να αποζημιώνει τους δικαιούχους για:

– την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν

– το πρόσθετο κόστος που συνίσταται:

– στο κόστος των φυτών εδαφοκάλυψης για τα υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8% για τους δικαιούχους της δέσμευσης Α «Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης που           αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης»

– στο κόστος της χλωράς λίπανσης με φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δένδρων για τους δικαιούχους της δέσμευσης Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δεντροκαλλιέργειες»

– στο κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πενταετίας για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ

– για το κόστος συναλλαγής που συνίσταται στην κατάρτιση του «Σχεδίου Διαχείρισης Εισροών» (ΣΔΕ) για τους δικαιούχους που αναλαμβάνουν τη δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση με φυτά εδαφοκάλυψης στις δεντροκαλλιέργειες»

 

Στο ΦΕΚ οι αλλαγές στα κριτήρια Απονιτροποίησης
Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες νωρίτερα, χωρίς ουσιώδεις τροποποιήσεις πέρασαν στο ΦΕΚ τα κριτήρια προτεραιότητας της Απονιτροποίησης παρά τις αντιδράσεις παραγωγικών συντελεστών κυρίως από περιοχές της Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα τα νέα κριτήρια μοριοδότησης τα οποία θα παίξουν ρόλο μόνο εφόσον ξεπεραστεί το μπάτζετ ώστε να τηρηθεί προτεραιότητα αναλόγως τη μεγαλύτερη βαθμολογία έχει ως εξής:

1. Υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση.

1.1 Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) σε υπόγεια υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση. (0.05-1=1, 1.01-2=2, 2.01-3=3, …, 98.01-99=99, ≥99.01=100): 1 – 100 μόρια

2. Εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων).

1.Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) που βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων). (0.05-1=0.2, 1.01-2=0.4, 2.01-3=0.6, …, 98.01-99=19.8, ≥99.01=20): 0.2-20 μόρια.

Βρείτε εδώ την τροποποίηση στο Πλαίσιο δράσεων στην Απονιτροποίηση.

Επιπλέον στην τροποποιητική απόφαση αποσαφηνίζεται ο μαθηματικός τύπος σύμφωνα με τον οποίο θα μειώνεται η ενίσχυση για τους δικαιούχους πρασινίσματος.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 3
Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Στο άρθρο 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στην παράγραφο 6

«Έλεγχος για την καταβολή της ενίσχυσης» το σημείο γ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. παραστατικά ΚΦΑΣ για την κατάρτιση του ΣΔΕ κάθε έτους εφαρμογής.

Η προσκόμιση των παραστατικών ΚΦΑΣ για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντα Γεωπόνου, είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής. Οι δικαιούχοι που υπάγονται στον Κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το ΣΔΕ εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών ΚΦΑΣ και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν και την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής».

Άρθρο 4
Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Στο άρθρο 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στην παράγραφο

8 «Ειδικές κυρώσεις» στην ενότητα «Για την ειδική δέσμευση Γ» τα σημεία ι και ια αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«ι. Μη προσκόμιση παραστατικών ΚΦΑΣ για το ΣΔΕ

Εφόσον δεν προσκομιστούν τα απαραίτητα παραστατικά ΚΦΑΣ για την κατάρτιση του ΣΔΕ κατά την προσκόμιση παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του έτους εφαρμογής, ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για την κατάρτιση του ΣΔΕ (για Εσπεριδοειδή 8€/Ha, για Ελιά 15€/Ha, για Ροδακινιά – Βερικοκιά 21€/Ha, για Μηλιά – Αχλαδιά 13€/Ha) και επιπλέον επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 30%.

Σε κάθε επόμενη επανάληψη, ο δικαιούχος δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για την κατάρτιση του ΣΔΕ και επιπλέον του επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 50% για το έτος της παράβασης.

Οι δικαιούχοι που υπάγονται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και εφόσον έχουν καταρτίσει οι ίδιοι το ΣΔΕ, απαλλάσσονται της υποχρέωσης προσκόμισης παραστατικών ΚΦΑΣ για το ΣΔΕ και ως εκ τούτου δεν λαμβάνουν την προβλεπόμενη ενίσχυση για το κόστος συναλλαγής για την κατάρτιση του ΣΔΕ, ούτε όμως και τις επιπλέον κυρώσεις.

ια. Μη ύπαρξη ΣΔΕ ή/και εργαστηριακών αναλύσεων στον γεωργοπεριβαλλοντικό φάκελο.

Εφόσον έχουν προσκομιστεί παραστατικά ΚΦΑΣ για την κατάρτιση του ΣΔΕ ή/και των εργαστηριακών αναλύσεων ή εφόσον ο δικαιούχος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων και έχει δηλώσει ότι θα καταρτίσει ο ίδιος το ΣΔΕ, αλλά σε περίπτωση ελέγχου δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη του ΣΔΕ ή/και των εργαστηριακών αναλύσεων στον γεωργοπεριβαλλοντικό φάκελο του δικαιούχου, επιβάλλεται κύρωση που αντιστοιχεί σε μείωση της καταβαλλόμενης ενίσχυσης κατά 30% για το έτος διαπίστωσης της παράβασης».

Άρθρο 5
Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

Στο άρθρο 22 «Δράση 10.1.04 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στην παράγραφο 8 «Ειδικές κυρώσεις» στην ενότητα «Για την ειδική δέσμευση Δ» το σημείο «ια. Μη τήρηση της ζώνης ανάσχεσης ή/και πραγματοποίηση καλλιεργητικών παρεμβάσεων στη ζώνη ανάσχεσης.» μετονομάζεται σε «ιβ. Μη τήρηση της ζώνης ανάσχεσης ή/και πραγματοποίηση καλλιεργητικών παρεμβάσεων στη ζώνη ανάσχεσης».

Πηγή: agronews.gr