Με την δημοσίευση του νόμου για τα προαπαιτούµενα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναµένεται να αρχίσει να λειτουργεί το ηλεκτρονικό µητρώο, που απαιτείται, προκειµένου να «ξεκολλήσει» η έκδοση νέων αδειών για παραγωγούς που θέλουν να πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές. Ωστόσο, το ίδιο δεν θα ισχύει για τους επαγγελµατίες πωλητές στις λαϊκές αγορές, οι οποίοι δεν θα µπορούν να εκδίδουν νέες άδειες.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προωθεί την λειτουργία στην πρωτεύουσα κάθε νοµού µιας λαϊκής αγοράς για παραγωγούς.

«Το κάνουµε για να υπάρχει ένας χώρος, όπου ο παραγωγός θα έρχεται κατευθείαν σε επαφή, επικοινωνία και εµπορική συναλλαγή µε τον καταναλωτή-πολίτη», δήλωσε σχετικά την Πέµπτη ο Βαγγέλης Αποστόλου. Υπενθυµίζεται ότι ο νόµος 4497/2017 για το υπαίθριο εµπόριο, που ισχύει από 13 Νοεµβρίου 2017, ορίζει τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας:

1. Παραγωγού πωλητή:

α. Αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου,

β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010,

γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ,

δ. Ασφαλιστική ενηµερότητα,

ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

στ. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής,

ζ. Πιστοποιητικό υγείας.


2. Για αγροτικούς συνεταιρισµούς, γυναικείους συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Για τους συνεταιρισµούς:

αα. βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016,

ββ. πράξη συγκρότησης ∆ιοικητικού Συµβουλίου,

γγ. κατάσταση µελών, µε τα ΑΦΜ,

δδ. βεβαίωση ταµειακής µηχανής.

β. Για οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση µελών, υπογεγραµµένη από το όργανο που την εκπροσωπεί, µε ΑΦΜ παραγωγών.

Πηγή: agronews.gr