Περιθώριο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 έχουν οι παραγωγοί προκειμένου να υποβάλλουν στις πύλες ΟΣΔΕ αιτήματα επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και διόρθωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω διοικητικών πράξεων, σύμφωνα με όσα ορίζει η εγκύκλιος που υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Θανάσης Καπρέλης.
Σημειώνεται πως η διόρθωση των σταθερών στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων εμπρόθεσμων πληρωμών ενισχύσεων, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όσον αφορά τη διαδικασία, οι γεωργοί υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω των ΚΥΔ, που απευθύνεται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης των στοιχείων από τον παραγωγό, εκτυπώνεται το σχετικό μηχανογραφημένο έντυπο αίτησης με προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του παραγωγού καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία των αιτούμενων τροποποιήσεων, όπως καταγράφηκαν στην εφαρμογή. Ο παραγωγός υπογράφει το εν λόγω έντυπο αίτησης, το οποίο σκανάρεται μαζί με τα τυχόν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης και εν τέλει αποθηκεύονται όλα στην ανωτέρω εφαρμογή, στην καρτέλα του παραγωγού, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Διεύθυνση/Μονάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιτρέπεται η διόρθωση σε λάθη αβλεψίας ή απροσεξίας, που αφορούν απλά γραφικά λάθη και παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη βασική εξέταση της αίτησης, τέτοια λάθη προκύπτουν από ασυμφωνία των σταθερών στοιχειών του αιτούντος με τα στοιχεία που προέρχονται από την εξέταση των επίσημων εγγράφων που έχουν προσκομισθεί. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμφωνούν τα στοιχεία της ταυτότητας, της Α.Α.Δ.Ε. του υπουργείου Οικονομικών και του τραπεζικού λογαριασμού με τα αντίστοιχα της αίτησης.

Διασταύρωση των σταθερών στοιχείων πραγματοποιείται επίσης με το αρχείο της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων (Κ.Β.Δ.). Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ασυμφωνία στα προσωπικά στοιχεία (επώνυμο ή/και όνομα) με το αρχείο της Κ.Β.Δ., δύναται να πραγματοποιούνται διορθώσεις με διοικητική πράξη. Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει τα προσωπικά στοιχεία της Ε.Α.Ε., της Α.Α.Δ.Ε. του υπουργείου Οικονομικών, του τραπεζικού λογαριασμού και της Κ.Β.Δ. να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο Ταυτότητας.

Πηγή: agronews.gr