Να λάβουν ως «θέσφατο» τον αριθµό των δηλωθέντων από τους παραγωγούς στρεµµάτων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ που αντιστοιχούν στο 2017, επέλεξαν, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο αρµόδιος οργανισµός πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά τη διαδικασία πληρωµής της συνδεδεµένης ενίσχυσης, που ακολουθεί το αµέσως επόµενο διάστηµα και αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ.
Η επιλογή αυτή, κατά το πρότυπο της καλλιέργειας οσπρίων, αν και διασφαλίζει ότι όλοι όσοι δήλωσαν στο ΟΣΔΕ το 2017 πως καλλιέργησαν µηδική θα λάβουν χρήµατα, εντούτοις θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε µια «κουρεµένη» στρεµµατική ενίσχυση της τάξης των 20 ευρώ ή και πιο κάτω ακόµα. Δεδοµένου, ότι η ενδεικτική τιµή συνδεδεµένης ενίσχυσης της µηδικής για το 2017 έχει καθοριστεί στα 27,3 ευρώ το στρέµµα, µε έκταση αναφοράς στα 945.580 στρέµµατα, επίπεδο αρκετά κάτω, καθώς φαίνεται από τα τελικά δηλωθέντα από τους παραγωγούς, στρέµµατα.

Σηµειώνεται ότι στον αρµόδιο οργανισµό και το υπουργείο φέρεται να µελέτησαν το προηγούµενο διάστηµα κι άλλες εναλλακτικές ως προς τον τρόπο πληρωµής της εν λόγω ενίσχυσης, ωστόσο οι προτάσεις που τέθηκαν στο τραπέζι, απορρίφθηκαν εν τέλει. Μια εξ αυτών προέβλεπε να ισχύσει η δικλείδα των τιµολογίων αγοράς σπόρων, ωστόσο η λύση αυτή, µάλλον αποµακρύνεται, καθώς εκτιµάται ότι θα άφηνε εκτός αρκετές χιλιάδες δικαιούχων αγροτών.

Εντός και οι κτηνοτρόφοι που ιδιοπαράγουν
Την ίδια ώρα, δίχως καµιά εµπλοκή προβλέπεται να «τρέξει» η συνδεδεµένη της µηδικής και για όσους καλλιεργητές του προϊόντος είναι ταυτόχρονα κτηνοτρόφοι και παράγουν για να ταΐσουν τα ζώα τους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θέµα αντιµετωπίστηκε κατά την υποβολή των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, µε τους ενδιαφερόµενους παραγωγούς να καλούνται να συµπληρώσουν το σχετικό πεδίο, ώστε να µη χάσουν τα ποσά της ενίσχυσης.

Στα 27,3 ευρώ η ενδεικτική τιµή της συνδεδεµένης
Υπενθυµίζεται ότι στα 27,3 ευρώ το στρέµµα καθορίστηκε η ενδεικτική τιµή για τη συνδεδεµένη στη µηδική για το 2017 (µε πληρωµή το 2018). Σύµφωνα µε όσα προβλέπει η απόφαση, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισµός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 25.809.281ευρώ, για το 2018 στα 25.531.408 ευρώ, για το 2019 στα 25.256.552 ευρώ και για το 2020 στα 27.164.626 ευρώ. Αντίστοιχα, η έκταση που καθορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 52 παράγραφος 6 του Κανονισµού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 945.580 στρέµµατα.

Τα κριτήρια επιλεξιµότητας
∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών κρίνονται οι γεωργοί (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), οι οποίοι καλλιεργούν τα είδη που ορίζονται στην σχετική απόφαση του υπουρργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σε επιλέξιµες εκτάσεις υπό τις προϋποθέσεις:

α) Να χρησιµοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους Κοινούς Καταλόγους.

β) Η ελάχιστη επιλέξιµη έκταση αγροτεµαχίου καθορίζεται σε

0,1 εκτάριο ή αλλιώς 1 στρέµµα.

Ο γεωργός, ο οποίος δεν τηρεί τους όρους επιλεξιµότητας της απόφασης δε δύναται να λάβει την εν λόγω ενίσχυση.

Τρεις υποχρεώσεις έχουν οι παραγωγοί
Τρεις υποχρεώσεις έχουν οι παραγωγοί προκειµένου να µη χάσουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση. Ειδικότερα, όπως προβλέπει το Άρθρο 5 υποχρεούνται:

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκµετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 93 και 94 του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1306/2013.

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόµενους ελέγχους από τις αρµόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλλουν αίτηµα λήψης ενίσχυσης. Το αίτηµα λήψης της συνδεδεµένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόµενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συµµετοχής ισχύουν τα οριζόµενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συµπεριλαµβανοµένων και των προθεσµιών υποβολής της. Η εν λόγω δήλωση του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόµενα στην παρούσα απόφαση σχετικά µε τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

Πηγή: agronews.gr