Μεταβιβάσεις επιτρέπονται μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου δεσμεύσεων με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες μπορεί να υπερβαίνουν τη μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου των δεσμεύσεων.
Αυτό αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σχετικά με τη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

Οι δικαιούχοι, όπως σημειώνεται, δύνανται να προβούν σε Ανάκληση ή Τροποποίηση της Ενταγμένης στη δράση Πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ανωτέρω σχετικής ΥΑ, και για το πρώτο έτος εφαρμογής (έτος αιτήσεων πληρωμής 2018). Η διαδικασία της Ανάκλησης ή της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Βρείτε εδώ το σχετικό έγγραφο με τις Διευκρινήσεις του υπουργείου για την Απονιτροποίηση.

Στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020 και μετά την έκδοση της αριθ. 2175/139694/ 28.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) για την υποβολή αιτήσεων στήριξης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Μεταβιβάσεις – Τροποποιήσεις Ενταγμένων Πράξεων
Στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», οι δικαιούχοι δύνανται να προβούν σε Ανάκληση ή Τροποποίηση της Ενταγμένης στη δράση Πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ανωτέρω σχετικής ΥΑ, και για το πρώτο έτος εφαρμογής (έτος αιτήσεων πληρωμής 2018).

Η διαδικασία της Ανάκλησης ή της Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Ειδικότερα για τις μεταβιβάσεις, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

α) Μεταβιβάσεις επιτρέπονται μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου δεσμεύσεων με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες μπορεί να υπερβαίνουν τη μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου των δεσμεύσεων.

β) Αποδέκτης της μεταβίβασης δύναται να είναι μόνο ένα πρόσωπο (ακόμη και για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου).

γ) Σε περίπτωση όπου ο αποδέκτης δεν είναι ήδη ενταγμένος στη δράση με την παρούσα πρόσκληση, τότε ο αποδέκτης εφαρμόζει στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης εκμετάλλευσης τη δέσμευση/τις δεσμεύσεις του μεταβιβαστή.

δ) Σε περίπτωση όπου ο αποδέκτης είναι ήδη ενταγμένος στη δράση με την παρούσα πρόσκληση, τότε ελέγχεται σε ποια δέσμευση έχει ενταχθεί ο αποδέκτης και σε ποια-ες δέσμευση-εις είναι ενταγμένα τα μεταβιβαζόμενα αγροτεμάχια.

-Εφόσον στα μεταβιβαζόμενα αγροτεμάχια εφαρμόζονταν δέσμευση όμοια με κάποια από τις δεσμεύσεις του αποδέκτη, τότε οι εκμεταλλεύσεις με την ίδια δέσμευση ενοποιούνται.

-Εφόσον στα μεταβιβαζόμενα αγροτεμάχια εφαρμόζονταν διαφορετικές δεσμεύσεις από αυτή/ές του αποδέκτη, τότε: o Εάν πρόκειται για τις δεσμεύσεις Α και Β (π.χ. ο αποδέκτης είναι στη Β δέσμευση και το μεταβιβαζόμενο αγροτεμάχιο είναι σε Α δέσμευση), τότε οι εκμεταλλεύσεις ενοποιούνται και εφαρμόζεται η δέσμευση του αποδέκτη (στο ανωτέρω παράδειγμα, στην ενοποιημένη πλέον εκμετάλλευση θα εφαρμόζεται η δέσμευση Β). o Εάν πρόκειται για τις δεσμεύσεις Γ ή Δ, τότε οι εκμεταλλεύσεις δεν ενοποιούνται και εφαρμόζονται σε κάθε τμήμα της εκμετάλλευσης ξεχωριστά. Παράδειγμα: Εάν ένας παραγωγός έχει ενταχθεί στις δεσμεύσεις Α και Γ της δράσης, και επιθυμεί να πάρει από μεταβίβαση αγροτεμάχιο με δέσμευση Β, τότε ενοποιούνται τα αγροτεμάχια της δέσμευσης Α με τα μεταβιβαζόμενα (δέσμευση Β) και πλέον εφαρμόζεται η δέσμευση Α στο σύνολο αυτής της εκμετάλλευσης. Στο τμήμα της εκμετάλλευσης με τις δενδρώδεις καλλιέργειες εξακολουθεί να εφαρμόζεται η δέσμευση Γ.

Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω ανωτέρας βίας ισχύουν τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως πότε επήλθε ο θάνατος ή η μακροχρόνια ανικανότητα.

Εφόσον η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ενός έτους (π.χ. 2017) έχει υποβληθεί σε άλλο όνομα από αυτό στο οποίο θα υποβληθεί η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του επόμενου έτους (π.χ. 2018), θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση και έγκριση της μεταβίβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα πριν την πληρωμή/προκαταβολή του έτους εφαρμογής.

2. Συνδυασμός δεσμεύσεων και αλλαγή δεσμεύσεων
Οι παραγωγοί δικαιούνται να εφαρμόζουν μία ή περισσότερες από τις δεσμεύσεις Α, Β, Γ και Δ. Οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί των δεσμεύσεων (Α-Γ, Β-Γ και Β-Δ) δύνανται να εφαρμοστούν σε διαφορετικά αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης των δικαιούχων και όχι στο ίδιο αγροτεμάχιο. Δεν είναι επιτρεπτή η αλλαγή δεσμεύσεων κατά τη διάρκεια της πενταετίας, με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις (βλ. σημείο 1δ).

3. Ενοικιαστήρια
Σύμφωνα με την αριθ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β? 3256), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την αριθ. 2175/139694/28.12.2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ : Ω4ΞΚ4653ΠΓ-Ω2Ε) για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» οι δικαιούχοι δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις στα αγροτεμάχια, με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση και τα οποία 3 κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι πενταετούς διάρκειας και εκκινούν από την ημέρα δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης, δηλαδή από τις 28.12.2017.

Αυτό σημαίνει ότι τα ενοικιαστήρια μπορεί να είναι πενταετούς διάρκειας, αλλά μπορεί να είναι και ετήσια. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει τα ενοικιαστήρια: α) να καλύπτουν την νόμιμη κατοχή από την έναρξη των δεσμεύσεων (28.12.2017) και για όλο το έτος εφαρμογής και β) να μην υπάρχει «κενό» μεταξύ των ετήσιων ανανεώσεων.

4. Πρασίνισμα και αποφυγή διπλοχρηματοδότησης
Στον υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δέσμευσης Β, που είναι υπόχρεοι «Περιοχής οικολογικής εστίασης» ? EFA και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά ψυχανθές και ως EFA πάλι τα ψυχανθή, το στοιχείο EFA της εξίσωσης είναι η συνολική αρόσιμη έκταση περιοχής οικολογικής εστίασης, ΔΗΛΑΔΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (όχι έκταση ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης)* 0,05 / 0,7 διότι τα ψυχανθή έχουν 0,7 συντελεστή στάθμισης για το πρασίνισμα.

5. Επιλέξιμο φυτικό κεφάλαιο
Διευκρινίζουμε ότι στη ειδική δέσμευση Γ για την περιοχή του Κάμπου Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ημαθίας στην ομάδα καλλιέργειας Ροδακινιά περιλαμβάνεται και η ποικιλία Νεκταρινιά αυτής. Επιπλέον, στην Ομάδα καλλιέργειας Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά για τις δεσμεύσεις Α Β και Δ, προστίθεται η Καλλιέργεια της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) Όσπρια Βρώσιμα, Ποικιλία Φασόλια.

Η μηχανογραφική εφαρμογή έχει ενημερωθεί με τις ανωτέρω αλλαγές και εντός του προσεχούς διαστήματος θα γίνει επικαιροποίηση του αρχείου «Επιλέξιμο Φυτικό Κεφάλαιο για τη δράση 10.1.04» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πηγή: agronews.gr