Θεσμοθετείται και επίσημα το Εθνικό Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών, το οποίο θα διαμορφώσει το περιβάλλον πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η προκήρυξη του Μέτρου 2 «Γεωργικές Συμβουλές» των Προγραμμάτων, η οποία αναμένεται να βγει στον αέρα αρχές του 2018 με προϋπολογισμό περίπου 120 εκατ. ευρώ.
Με απόφαση, που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, σκοπός του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι η υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησής.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Καθορισμός λεπτομερειών του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Προτεραιότητα πρόσβασης στο εν λόγω σύστημα παροχής συμβουλών έχουν οι νέοι γεωργοί έως 40 ετών, οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί και τα μέλη των συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων των γεωργών όπως συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ).

Στην απόφαση, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 3
Βασικές αρχές Σ.Π.Σ.Γ.Ε.
1. Όλοι οι γεωργοί έχουν πρόσβαση στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. σε εθελοντική βάση.

2. Προτεραιότητα πρόσβασης στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. έχουν οι νέοι γεωργοί έως 40 ετών, οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί και τα μέλη των συλλογικών επαγγελματικών σχημάτων των γεωργών όπως συνεταιρισμοί, οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ).

3. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. έχει στρατηγική κατεύθυνση την υιοθέτηση και καθιέρωση ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το οποίο παρακολουθείται και τεκμηριώνεται στη βάση ενός ενιαίου δημόσιου πληροφοριακού συστήματος.

4. Οι γεωργικές συμβουλές εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, τους στόχους που τίθενται σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπ’ όψη, μεταξύ άλλων, στόχους και πολιτικές που αποτυπώνονται στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) των Περιφερειών.

5. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό τήρησης των εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά μηχανισμό αποδοχής εφαρμογών και ευαισθητοποίησης των γεωργών προς την κατεύθυνση της τήρησής τους και κυρίως της βελτίωσης της θέσης της εκμετάλλευσης.

6. Συγκροτείται ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), αποτελούμενη τουλάχιστον από εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ, του ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, επιμελητηρίων ή/και σχετικών επιστημονικών φορέων. Έργο της είναι η υποστήριξη των αρμοδίων αρχών δια της επιστημονικής παρακολούθησης του Σ.Π.Σ.Γ.Ε. καθώς και η υποβολή προτάσεων βελτίωσης αυτού.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.
1. Για την ένταξη στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε., δύνανται να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή άλλων συνδεδεμένων ή σε συμφωνία με την Ε.Ε. κρατών, για την παροχή υπηρεσιών στο έδαφος της Ε.Ε.) που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 και 3, κατά περίπτωση.

2. Για να πιστοποιηθεί ως Γ.Σ. ένα φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-ΑΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής και να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική του ειδικότητα το απαιτεί. Στην περίπτωση εισαγωγής νέων θεματικών πεδίων δύνανται να επεκταθούν οι παραπάνω ειδικότητες.

β) Να κατέχει «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης» του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης του άρθρου 7.

γ) Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

δ) Να μην εμπλέκεται με κανένα τρόπο στον έλεγχο των Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

ε) Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.ΤΕ.Ι.). Επιπλέον των παραπάνω προϋποθέσεων, οι συμβουλές που θα παρέχουν πρέπει να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται.

Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών μορφών στο πλαίσιο λειτουργίας των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αντίστοιχων Αναπτυξιακών Εταιρειών.

β) Να συμμετέχουν στη νομική οντότητα ή να απασχολούνται σε αυτή με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκ των οποίων οι δυο (2) τουλάχιστον να είναι Γεωτεχνικοί.

γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής , η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση.

γα) Να διαθέτει έδρα στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.

γβ) Να δραστηριοποιείται σε προσδιορισμένο γεωγραφικά χώρο έως δυο όμορες Περιφερειακές Ενότητες.

δ) Το νομικό πρόσωπο και τα μόνιμα στελέχη αυτού δεν πρέπει:

δα) Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

δβ) Να είναι μέτοχοι σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

Πιστοποιημένος Γ.Σ. που μετέχει ή εργάζεται σε Φ.Π.Γ.Σ. δεν δύναται να μετέχει ή να εργάζεται παράλληλα και σε άλλο Φ.Π.Γ.Σ. ή σε ατομική επιχείρηση.

6. Η πιστοποίηση είναι πενταετούς (5) διάρκειας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση. Με τη λήξη της πιστοποίησης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 της παρούσας.

Άρθρο 7

Επιμόρφωση Γεωργικών Συμβούλων
1. Για την πιστοποίηση των Γ.Σ. και την εγγραφή τους στα σχετικά μητρώα του άρθρου 9 της παρούσας, είναι αναγκαία η παρακολούθηση εισαγωγικού επιμορφωτικού προγράμματος από τον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα εν λόγω προγράμματα διοργανώνονται τουλάχιστον μία φορά ετησίως και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι νέοι αιτούντες εγγραφής στα μητρώα Γ.Σ.

2. Ο ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν σχετικής εισήγησης στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων μεριμνά για τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων επανακατάρτισης, τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Γ.Σ. που θα κληθούν γι’ αυτό το σκοπό. Επίσης υποχρεούται να διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα όταν στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. εισάγονται νέα θεματικά πεδία, όπως προβλέπεται στην παράγραφο στ του άρθρου 2. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στα νέα θεματικά πεδία υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ.

3. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης (εισαγωγικού και επανακατάρτισης), οι συμμετέχοντες αξιολογούνται με εξέταση και στους επιτυχόντες χορηγείται «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης» στην οποία αναγράφονται και τα θεματικά πεδία που καλύπτει αυτή.

4. Η αξιολόγηση του προγράμματος επιμόρφωσης καθώς και των εκπαιδευτών διενεργείται από τους συμμετέχοντες, με απάντηση σε ερωτηματολόγια που υποβάλλονται από το φορέα διοργάνωσης, μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος.

Άρθρο 8
Διαδικασία πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

1. Ο ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου του, δημοσιεύει κάθε έτος προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλεί τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. καθώς και τις νομικές οντότητες ως Φ.Π.Γ.Σ., να υποβάλουν αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μητρώα. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων προηγείται της πρόσκλησης για την πιστοποίηση των νομικών οντοτήτων.

2. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΥΠΑΑΤ, της ΕΥΔ ΠΑΑ και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο. Οι προσκλήσεις δημοσιοποιούνται ευρέως με οποιαδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Επιπλέον κοινοποιούνται σε συλλογικά όργανα (επιμελητήρια, ενώσεις κ.α.) με στόχο την ευρεία και έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους.

3. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσας, υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, τα ακόλουθα:

α) Αίτηση στην οποία αναγράφονται τα θεματικά πεδία της παρ. στ του άρθρου 2 που είναι σχετικά με το βασικό τους πτυχίο και με το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών τους, εφόσον υπάρχει και για τα οποία επιθυμούν να πιστοποιηθούν. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται τα θεματικά πεδία πιστοποίησης σε σχέση με τους τίτλους σπουδών.

β) Τα δικαιολογητικά (αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τίτλων σπουδών) με τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2α του άρθρου 6.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. γ, δ της παρ. 2 και κατά περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 6.

δ) Παράβολο εγγραφής ύψους 20 €. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 6.

Το ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται, βάσει των οποίων καταρτίζεται πίνακας συμμετεχόντων στο εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του άρθρου 7. Η αίτηση εξετάζεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της από την Επιτροπή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο διάστημα η αίτηση απορρίπτεται.

Μετά την υλοποίηση του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης, οι ανωτέρω Επιτροπές εισηγούνται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τους ενδιαφερόμενους που έλαβαν τη «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης» την πιστοποίηση ή μη και την εγγραφή τους ή μη στα Μητρώα του άρθρου 9 της παρούσας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει επί της εισήγησης της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υπογράφει και χορηγεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό, με βάση την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Οι νομικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φ.Π.Γ.Σ. υποβάλλουν στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, αίτηση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 4α, 4β, και 4γ του άρθρου 6 της παρούσας καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την παρ. 4δ του άρθρου 6 της παρούσας και παράβολο εγγραφής ύψους 20 €.

Ειδικότερα:
i. Για την παρ. 4α και για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, η ενδιαφερόμενη νομική οντότητα προσκομίζει, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Για την παρ. 4β, η ενδιαφερόμενη νομική οντότητα προσκομίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο – Ειδικότητα- Θεματικές Ενότητες – Αριθμός Μητρώου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβάσεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α’/2000).

Οι Επιτροπές της παρ. 4 του παρόντος άρθρου εξετάζουν την πληρότητα και το περιεχόμενο αυτών και εισηγούνται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, την πιστοποίηση ή μη της ενδιαφερόμενης νομικής οντότητας και την εγγραφή της ή μη στα μητρώα του άρθρου 9 της παρούσας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποφασίζει επί της εισήγησης της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του υπογράφει και χορηγεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό, με βάση την απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων, ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει σχετικά το νόμιμο εκπρόσωπο της οντότητας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος. Εάν δεν ανταποκριθεί στο συγκεκριμένο διάστημα η αίτηση απορρίπτεται.

α) Κατά της απορριπτικής απόφασης πιστοποίησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν, της σχετικής απόφασης. Η ένσταση υποβάλλεται στον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, και εξετάζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, αφού προβεί σε έλεγχο όλων των υποβληθέντων στοιχείων, αποφασίζει αιτιολογημένα, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ένστασης και κοινοποιεί την απόφαση στον ενδιαφερόμενο.

γ) Αντίστοιχη με τα (α) και (β) διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης και των δικαιολογητικών της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Η ένσταση κατατίθεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της νομικής οντότητας του άρθρου 4, παρ. 3 της παρούσας.

Πηγή: agronews.gr