Λύνει το πρόβληµα µε τους νεοεισερχόµενους που τους λείπει µόνο ο ΕΦΚΑ για να θεωρηθούν κατ’ επάγγελµα και βάζει και τους Νέους Αγρότες της δεύτερης προκήρυξης (2018) στο παιχνίδι, η τροποποιητική απόφαση.
Στην περίπτωση των νεοεισερχόµενων δηλαδή, αρκεί ένα χαρτί πως έχουν κάνει αίτηση για ένταξη στον ΕΦΚΑ, ώστε να θεωρηθούν κατ’ επάγγελµα-φυσικά αν τηρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις- και να είναι επιλέξιµοι για τα Σχέδια.

Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Πρώτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Σχεδίων Βελτίωσης.

Πιο αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
Το άρθρο 5 «Επιλεξιµότητα φυσικών και νοµικών προσώπων» τροποποιείται ως εξής:

2.1. Στο τέλος της περίπτωσης 1.4 της παραγράφου 1 για τα φυσικά πρόσωπα προστίθεται το εδάφιο: «Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλλει αίτηµα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλει να προσκοµίσει είτε αντίγραφο της αίτησής του είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήµατος.»

2.2. Η περίπτωση 1.7 και αντικαθίσταται ως εξής:

«1.7 Επιπρόσθετα, για τη ∆ράση 4.1.1 να πληροί µία εκ των εποµένως προϋποθέσεων:

1.7.1 Να είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι). Στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατία αγρότη (όχι νεοεισερχόµενου) πλην της ασφάλισής στον ΕΦΚΑ, τότε προσκοµίζει σχετική βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας, συνοδευόµενη από φωτοαντίγραφο της αίτησης εγγραφής στον ΕΦΚΑ ή έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήµατος. Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόµισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρο 20 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός τριών µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

1.7.2 Να είναι νέοι γεωργοί του υποµέτρου 6.1. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλουν αίτηµα στήριξης φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηµα στήριξης σε εν ισχύ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποµέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο υποµέτρο 4.1. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξή τους στο υποµέτρο 4.1 είναι να έχουν ενταχθεί στο υποµέτρο 6.1 µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 20 της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός τριών µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.»

2.3. Η περίπτωση 2.5 επαναριθµείται ως 2.6 και προστίθεται περίπτωση 2.5 ως εξής:

«2.5 Να έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού».

Οι αλλαγές που φέρνει η τροποποιητική απόφαση
Χαραµάδα επιδότησης για αγορά δενδροκοµικού άνοιξε η τροποποιητική στα Σχέδια Βελτίωσης για όσους έχουν αναπόσβεστο τρακτέρ, καθώς µπορούν τώρα να επιδοτηθούν αν φυτεύσουν στο µέλλον άνω των 20 στρεµµάτων. Ωστόσο αν δήλωσαν στο ΟΣ∆Ε του 2017 πάνω από 10 στρέµµατα φυτεύσεις ή έχουν ήδη δενδροκοµικό αναπόσβεστο, τότε µένουν εκτός, γεγονός που χαρακτηρίζει την «προσφορά» αυτή ως ηµίµετρο µπροστα στις σύγχρονες τάσεις της δενδροκοµίας.

Σηµαντικό είναι πάντως ότι η τροποποιητική εισάγει στα Σχέδια Βελτίωσης την εκχώρηση ενίσχυσης προς τους προµηθευτές, ενώ δίνει το δικαίωµα ένταξης στους Νέους Αγρότες της 2ης προκήρυξης που τρέχει και επίσης αφήνει τα συλλογικά σχήµατα να αγοράσουν αγροτικά µηχάνηµατα χωρίς πλαφόν επιλέξιµου κόστους.


Αναλυτικότερα µερικές από τις κύριες αλλαγές που αποτυπώνονται στην τροποποιητική είναι οι εξής:
– ∆εν είναι επιλέξιµη η αγορά οποιουδήποτε ελκυστήρα στην περίπτωση που υφίσταται µη αποσβεσµένος ελκυστήρας στην εκµετάλλευση. Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγµατοποιείται αναδιάρθρωση της εκµετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αµπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκοµικός ελκυστήρας υπό ορισµένες προϋποθέσεις.

-Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλουν αίτηµα στήριξης φυσικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηµα στήριξης στους Νέους Αγρότες του 2018.

– ∆απάνες για αγορά αµελκτικής µηχανής αιγοπροβάτων είναι επιλέξιµες για εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα από 100 ενήλικα θηλυκά ζώα (µειώθηκε από 150 η απαίτηση).

-Είναι επιλέξιµος ο εξοπλισµός συσκευασίας και τυποποίησης µελιού.

– Αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω οι τιµές της ανώτατης επιλέξιµης δαπάνης ανά κατηγορία θερµοκηπίου.

– ∆εν ισχύουν για συλλογικά σχήµατα οι ανώτατες επιλέξιµες τιµές για τρακτέρ και παρελκόµενα.

-Τα αυτόνοµα συστήµατα φωτοβολταϊκών πλέον είναι επιλέξιµα για όλους τους παραγωγούς.

Πηγή: agronews.gr