Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια ο οδηγός της προκήρυξης του Μέτρου 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης με επιλέξιμα ζώα τα βοοειδή (333 ευρώ ανά ΜΜΖ), τα αιγοπρόβατα (232 ευρώ ανά ΜΜΖ) τους χοίρους (215 ευρώ ανά ΜΜΖ) και τους ίππους που λαμβάνουν και το υψηλότερο πριμ, 350 ευρώ ανά ΜΜΖ.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Νίκου Αντώνογλου, η προκήρυξη αναμένεται να βγει μέχρι το τέλος Μαΐου και θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει ότι «Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της αρ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ Β΄ 1226/02.4.2018, προτίθεται να προκηρύξει τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.09 έως το τέλος του επόμενου μήνα με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 (έτος αναφοράς). Ως εκ τούτου προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018».

Διαβάστε εδώ την Εγκύκλιο για τις αυτόχθονες φυλές.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση που ορίζει το Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης των αυτόχθονων φυλών.

Σημειώνεται εδώ, πως όσοι κάνουν τώρα αίτηση για το Μέτρο της Βιολογικής Κτηνοτροφίας δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να ενισχυθούν για την ίδια εκτροφή από τις Σπάνιες Φυλές.

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα εξής:
Άρθρο 4

Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας
Α. Δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση εφόσον:

1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα του άρθρου 5 της παρούσας.

2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές φαίνονται στο άρθρο 5 της παρούσας

3. να εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

Β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.

3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

4. Γ. Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης – αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Άρθρο 7
Γραμμή βάσης – Δεσμεύσεις των δικαιούχων
Α. Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους, τη γραμμή βάσης της δράσης, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Β. Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις κάτωθι δεσμεύσεις:

1. Να διατηρούν τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης για μία πενταετία. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

2. Να αποδέχονται και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές.

3. Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κλπ) , όπως προβλέπεται από την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία

4. Στην περίπτωση των ιπποειδών, θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο να αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο κάτοχο/ιδιοκτήτη. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία που διασφαλίζει την αντιστοίχιση του κάθε ιπποειδούς με τον κάτοχο/ιδιοκτήτη του, καθορίζονται με εγκύκλιο που εκδίδεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ

5. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες ανήκουν τα ζώα τους και να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις για την τήρησή του.

6. Στην περίπτωση απομάκρυνσης επιλέξιμων ζώων από την εκμετάλλευση (σφαγή – πώληση), και για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν προβούν στην ενέργεια το αρμόδιο ΚΖΓΠ.

7. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να υποβάλλουν κατ΄ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.

8. Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π βεβαιώσεις ταυτοποίησης των ιπποειδών τους μέχρι 31-10-2018. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται για το πρώτο έτος εφαρμογής οι κυρώσεις που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 25 της παρούσας. Για το δεύτερο έτος εφαρμογής και για όσα ζώα δεν προσκομίστηκαν οι βεβαιώσεις ταυτοποίησης, αυτές κατατίθενται έως 31-10 -2019 στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π, διαφορετικά

επιβάλλονται εκ νέου οι παραπάνω κυρώσεις. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται κατ’ έτος μέχρι τη λήξη της πενταετούς περιόδου δέσμευσης.

9. Τα Κ.Ζ.Γ.Π εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως συμπεριλαμβάνουν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν. Η βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς θα καθοριστεί με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου η εν λόγω βεβαίωση κατατίθεται εκ νέου.

10. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα

Γ. Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, προβλέπεται ρήτρα αναθεώρησης για δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 (Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, προκειμένου να διασφαλισθεί η προσαρμογή τους σε περίπτωση τροποποιήσεων στα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 (γραμμή βάσης), πέραν των οποίων εκτείνονται οι δεσμεύσεις. Αυτή η ρήτρα καλύπτει επίσης τις απαιτούμενες προσαρμογές για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση των πρακτικών που προβλέπονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 (γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον), σε περίπτωση τροποποίησης των πρακτικών αυτών.

Σύμφωνα με το Άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, οι δεσμεύσεις οι οποίες εκτείνονται πέραν της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020) περιλαμβάνουν ρήτρα αναθεώρησης, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η προσαρμογή τους στο νομικό πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Εάν η προσαρμογή δεν είναι αποδεκτή από τον δικαιούχο, η δέσμευση παύει να ισχύει χωρίς να απαιτείται επιστροφή για την περίοδο κατά την οποία η δέσμευση ήταν σε ισχύ.

Πηγή: agronews.gr