Την πλήρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ) θα πρέπει να περιμένουν όσοι ενδιαφέρονται για την έκδοση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών. Ωστόσο για την έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου δεν υφίσταται περιορισμός.
Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος (σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 4497/2017 περί υπαίθριου εμπορίου) που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρης Αυλωνίτης. Ειδικότερα, στο σχετικό έγγραφο της γενικής γραμματείας αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για την ανανέωση των υφιστάμενων αδειών, την έκδοση νέων, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά, καθώς και το ποια προϊόντα και σε ποιες αγορές επιτρέπεται να εμπορεύονται οι αδειούχοι πωλητές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο σε σχέση με την «έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου μετά τη δημοσίευση του ν. 4497/2017», γίνεται γνωστό ότι: «Η μεταβατική διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 59 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 121 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5), ορίζει ότι η έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών, επιτρέπονται μόνο μετά την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, η οποία θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω εγκυκλίου που θα εκδοθεί για το σκοπό αυτό. Η ως άνω διάταξη θέτει απαγόρευση ως προς την έκδοση νέας προκήρυξης επαγγελματικών αδειών μέχρι την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι, για την έκδοση προκήρυξης νέων επαγγελματικών αδειών απαιτείται και γνώμη των οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών (άρθρο 28 παρ. 6κ)».

Σε άλλο σημείο της εγκυκλίου σημειώνεται ότι : «Άδειες παραγωγού πωλητή για τις οποίες είχε κατατεθεί αίτηση χορήγησης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4497/2017 (13/11/2017) και η έκδοσή τους εκκρεμεί, θα εκδοθούν από την Αρχή (δήμος μόνιμης κατοικίας ή περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) που είναι αρμόδια, σύμφωνα με το ν. 4497/2017, καθώς και τις διατάξεις αυτού.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί αναρμοδίως διαβιβάζονται αμελλητί στην αρμόδια Αρχή, με ταυτόχρονη ενημέρωση του ενδιαφερομένου, επικαιροποιούνται και συμπληρώνονται, όπου αυτό απαιτείται. Ο φυσικός φάκελος της άδειας διαβιβάζεται, επίσης, στην αρμόδια Αρχή».

Σε ότι αφορά την έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, η εγκύκλιος αναφέρει: «Η απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών που τίθεται με την παρ. 4 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 121 αφορά μόνο τις επαγγελματικές άδειες. Κατά συνέπεια για την έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου δεν υφίσταται περιορισμός.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται από τον ενδιαφερόμενο στον Δήμο μόνιμης κατοικίας του. Σε περίπτωση που ο δήμος μόνιμης κατοικίας ανήκει γεωγραφικά στην περιφέρεια Αττικής ή στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, η αίτηση για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κατατίθεται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Ταυτόχρονα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει στον Δήμο μόνιμης κατοικίας και την σχετική αίτηση για να δραστηριοποιηθεί σε Λαϊκές Αγορές (πλην λαϊκών αγορών Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης) ή στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο. Η αίτηση διαβιβάζεται αρμοδίως.

Κατά την έκδοση της άδειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9, ο αδειούχος παραγωγός πωλητής επιλέγει, αν θα δραστηριοποιηθεί σε Λαϊκές Αγορές ή στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο.

Ο αδειούχος παραγωγός δύναται να αιτηθεί στην εκδούσα Αρχή την μετατροπή της άδειας του αναφορικά με το είδος του υπαίθριου εμπορίου που θα δραστηριοποιηθεί (Λαϊκές Αγορές, Στάσιμο ή Πλανόδιο Εμπόριο), πριν την έναρξη της δραστηριοποίησης του.

Συνεταιρισμοί, ομάδες, οργανώσεις παραγωγών: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στον δήμο της έδρας τους, ή στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον η έδρα τους ανήκει εκεί».

Πηγή: agronews.gr