Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Σημείωμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

Μέσω της πλατφόρµας της Ειδικής Γραµµατείας ?ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), η Κυβέρνηση παρέχει τη δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών αγροτών προς:

 • Εφορία για εισόδηµα, ΦΠΑ κλπ
 • ΟΓΑ για ασφαλιστικές εισφορές
 • τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κλπ) για τα αγροτικά τους δάνεια.

Ποιες είναι αυτές οι οφειλές

Είναι αυτές των δανείων που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα και απαιτητά γιατί η καθυστέρηση αποπληρωμής ξεπερνούσε τις 90 ημέρες την ημέρα μεταφοράς της Πρώην ΑΤΕ σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα, ενώ την 31/12/2017 πρέπει η καθυστέρηση να ξεπερνά τις 30 ημέρες.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή αν γίνει δεκτό το αίτημα:

 • 100% διαγραφή τόκων υπερηµερίας δανείων. Επιπρόσθετα διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωµένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο Νόµος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου). Παρέχεται και η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, µε σκοπό την εξόφληση του εναποµείναντος χρέους
 • Διαγραφή προστίµων και προσαυξή σεων δηµοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας
 • Αποπληρωµή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιµου εισοδήµατος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Ειδικά για τη ρύθµιση των αγροτικών δανείων προβλέπεται:

 • Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριµήνου του εναποµείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή κεφαλαίου µπορεί να φτάσει ακόµα και το 60%.
 • Σε περίπτωση ρύθµισης σε δόσεις του εναποµείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η αποπληρωµή µπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%.

Η ρύθµιση απευθύνεται σε:

αγρότες, γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλιείς, οι οποίοι έχουν λάβει αγροτικό δανειακό προϊόν (καλλιεργητικό δάνειο, δάνειο αγοράς εφοδίων κλπ) από την πρώην ΑΤΕ και τις λοιπές ανωτέρω τράπεζες υπό εκκαθάριση εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωµής πέραν των 30 ηµερών κατά την 31/12/2017.

Πληροφορίες:

 • στα κατά τόπους Κέντρα – Γραφεία Ενηµέρωσης και Υποστήριξης ?ανειοληπτών, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 213.212.57.30
 • στα σηµεία τοπικής παρουσίας της PQH και στο τηλ. 213.088.7000

Αιτήσεις ρύθµισης:

 • µέσω της πλατφόρµας της Ειδικής Γραµµατείας ?ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr

Σηµείωση 1: οι αγροτικές επιχειρήσεις µε παραγωγική εγκατάσταση (π.χ. κτηνοτροφικές µονάδες, ελαιουργεία κλπ) δεν εντάσσονται στην παρούσα ρύθµιση, αλλά εντάσσονται στη ρύθµιση του εξωδικαστικού µηχανισµού ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων

Σηµείωση 2: η ρύθµιση δεν παρέχεται σε αγρότες, οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά εισοδήµατα (κατόπιν ελέγχου)

Πηγή: e-forologia.gr