Τις αιτήσεις τους από τις 3 έως τις 22 Ιουλίου καλούνται να υποβάλλουν οι κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Δράση 10.1.9 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης. Επιλέξιμα ζώα είναι τα βοοειδή (333 ευρώ ανά ΜΜΖ), τα αιγοπρόβατα (232 ευρώ ανά ΜΜΖ) οι χοίροι (215 ευρώ ανά ΜΜΖ) και οι ίπποι που λαμβάνουν και το υψηλότερο πριμ, στα 350 ευρώ ανά ΜΜΖ.
Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνει το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία ένα (1) αρσενικό ζώο για κάθε δεκαπέντε (15) θηλυκά ζώα αναπαραγωγής που ανέρχεται σε 23 ευρώ/ΜΖΚ.
O προϋπολογισμός της δράσης είναι 38 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2018 (έτος αναφοράς).

Βρείτε εδώ την Πρώτη πρόσκληση αιτήσεων στη δράση για τις Αυτόχθονες Φυλές.

Ύψος ενίσχυσης

Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως και το ύψος της ενίσχυσης σε ευρώ ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου) ανά κατηγορία ζώου ορίζεται ως ακολούθως:

Με διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκών ζώων αναπαραγωγής:
Βοοειδή: 333 ευρώ ανά ΜΖΚ

Πρόβατα: 232 ευρώ ανά ΜΖΚ

Αίγες: 232 ευρώ ανά ΜΖΚ

Χοίροι: 215 ευρώ ανά ΜΖΚ

Ιπποειδή: 350 ευρώ ανά ΜΖΚ

Χωρίς διατήρηση 1 αρσενικού ανά 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής:
Βοοειδή:
310 ευρώ ανά ΜΖΚ

Πρόβατα: 209 ευρώ ανά ΜΖΚ

Αίγες: 209 ευρώ ανά ΜΖΚ

Χοίροι: 192 ευρώ ανά ΜΖΚ

Ιπποειδή: 350 ευρώ ανά ΜΖΚ

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνει το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία ένα (1) αρσενικό ζώο για κάθε δεκαπέντε (15) θηλυκά ζώα αναπαραγωγής που ανέρχεται σε 23 ευρώ/ΜΖΚ.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης καταβάλλεται εφόσον τηρείται η αναλογία 1 αρσενικό: 15 θηλυκά αναπαραγωγά ζώα. Εφόσον δεν τηρείται αυτή η αναλογία το ύψος ενίσχυσης μειώνεται κατά 23 ευρώ ανά Μ.Ζ.Κ.

Δικαιούχοι

4.1 Κριτήρια ένταξης δικαιούχου

4.1.1 Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

α. Επιλέξιμοι προς ένταξη είναι οι υποψήφιοι, οι οποίοι:

1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3,

2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 1.3,

3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, ακόμη κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου α, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.

2. διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους υπάρχει σε ισχύ απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα (10) έτη.

3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση στην τρέχουσα ή σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει ένα (1) ημερολογιακό έτος από το ημερολογιακό έτος διαπίστωσης της παράβασης.

γ. Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης – αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της αριθμ.401/48520/29-03-2018 απόφασης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 3/7/2018 έως και 22/7/2018, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση της παρούσας, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον σύνδεσμο: http://p2.dikaiomata.gr/M1019 με τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης για την υποβολή της ΕΑΕ.

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής.

Η αίτηση στήριξης περιλαμβάνει στοιχεία, τόσο του υποψήφιου δικαιούχου όσο και του ζωικού κεφαλαίου για το οποίο αιτείται την ενίσχυση και ειδικότερα:

– τη φυλή του ζώου

– τον αριθμό των ζώων (αρσενικών και θηλυκών ζώων)

– την ηλικία του ζώου

– το φύλο του ζώου

– την περιοχή παρέμβασης

– τον κωδικό και την έδρα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

– στοιχεία του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου: αριθμός αστυνομικής

ταυτότητας, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, προσωπικό e-mail), Ταχυδρομική Διεύθυνση.

– άλλα στοιχεία που τυχόν απαιτούνται

Σε περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου η αίτηση στήριξης συνοδεύεται από αντίγραφο καταστατικού νομίμως θεωρημένο και απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου.

Όλα τα συνοδευόμενα παραστατικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Π.Σ.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή στο ΠΣ της αίτησης στήριξης και των παραστατικών που τυχόν τη συνοδεύουν, καθώς και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Με την υποβολή της αίτησης στήριξης, οι υποψήφιοι αποδέχονται την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο φάκελό του. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί.

Επιτρέπεται η διόρθωση και ανάκληση εν όλω ή εν μέρει της αίτησης στήριξης και τυχόν συνυποβληθέντων παραστατικών, μετά από αίτημα των υποψηφίων, μέσω του ΠΣ, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή αυτής, εφόσον δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία της παρούσας Πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καν.(ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι ακολουθούν την ίδια διαδικασία με την αρχική υποβολή της αίτησης στήριξης.

Το εν λόγω αίτημα ανάκλησης, επαναφέρει τον αιτούντα στη θέση που βρίσκονταν πριν υποβάλλει τα εν λόγω έγγραφα ή τμήματα των εν λόγω εγγράφων τα οποία ανακαλεί.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του ΠΣ μεταφέρονται στο ΟΠΣΑΑ μέσω κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχεται από το ΟΠΣΑΑ.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr