Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας από τις 20 Ιουλίου (και όχι από τις 13 του μήνα όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί) θα ανοίξει το σύστημα υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση που αφορά τη χρήση φερομόνων σε συνδυασμό με τη μείωση ψεκασμών (Κομφούζιο) για την αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, καθώς και του μικρολεπιδοπτέρου καρπόκαψα της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.
Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική τροποποιητική απόφαση της δεύτερης πρόσκλησης του μέτρου, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 10 Αυγούστου, αντί 31 Ιουλίου που ήταν αρχικά.

Βρείτε εδώ τη σχετική Τροποποιητική απόφαση για τις αιτήσεις στο Κομφούζιο.

Η τροποποιητική απόφαση αναφέρει τα εξής:

5. Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 20/7/2018 έως 10/8/2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 5218/20-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΕΑ4653ΠΓ-ΞΑΙ) 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Nα σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 20 εκατ. ευρώ.

Βρείτε εδώ τη Δεύτερη πρόσκληση για αιτήσεις στο Κομφούζιο.

Μέσω της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), παρεμποδίζεται η σύζευξη των ακμαίων των μικρολεπιδοπτέρων καρπόκαψα (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς, καθώς και του μικρολεπιδοπτέρου καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς, και έτσι ελαχιστοποιείται ο πληθυσμός των επιβλαβών προνυμφών των εντόμων.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται:

• στα 387 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα δύο (2) έτη εφαρμογής και στα 454 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία τρία (3) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς

• στα 542 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα πρώτα τρία (3) έτη εφαρμογής και στα 627 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως για τα τελευταία δύο (2) έτη εφαρμογής, για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Στα παραπάνω ποσά συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής (αμοιβή επιβλέποντα Γεωπόνου) που ανέρχεται σε 14 € ανά εκτάριο (Ha) ετησίως. Στο αναγραφόμενο ύψος της αμοιβής του επιβλέποντα Γεωπόνου (14 €/Ha/έτος), ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος.

Δεσμεύσεις
Για την αντιμετώπιση των μικρολεπιδοπτέρων-στόχων της δράσης, να κάνουν:

• μικτή χρήση φερομονών και, εφόσον απαιτείται, χημικών εντομοκτόνων τα δύο (2) πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς και, αντίστοιχα, τα τρία (3) πρώτα έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς και

• αποκλειστική χρήση φερομονών τα τρία (3) τελευταία έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς και, αντίστοιχα, τα δύο (2) τελευταία έτη εφαρμογής για τις καλλιέργειες της μηλιάς, της αχλαδιάς και της κυδωνιάς.

Κριτήρια μοριοδότησης
Για τους υποψηφίους, οι εκμεταλλεύσεις των οποίων πληρούν καταρχάς το κριτήριο επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, και εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης της Πρόσκλησης της δράσης είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης, ισχύουν τα κάτωθι βαθμολογικά κριτήρια επιλογής:

• Υδατικά συστήματα με κακή ποιοτική (χημική) κατάσταση, όσον αφορά στα υπόγεια ύδατα: Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) σε περιοχές με κακή ποιοτική κατάσταση υπογείων υδάτων (0,05-0,10 Ha = 0,8 μόρια 0,11-0,20 = 1,6 μόρια 0,21-0,3 = 2,4 μόρια … 3,91-4,00 = 32 μόρια … ≥ 9,91 Ha = 80 μόρια

• Οι εκμεταλλεύσεις που έστω και ένα τμήμα τους βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (περιοχές NATURA θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρκων): Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) εντός προστατευόμενων περιοχών (0,05-0,10 Ha = 0,7 μόρια 0,11-0,20 = 1,4 μόρια 0,21-0,3 = 2,1 μόρια … 3,91-4,00 = 28 μόρια … ≥ 9,91 Ha = 70 μόρια)

• Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών: 50 μόρια

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr