Δημοσιεύθηκε η κ.υ.α. 12528/17.7.2018 για τις επιχειρήσεις αγροτουρισμού.

Αγροτουρισμός είναι κατά την έννοια του άρθρου 28 του ν. 4276/2014 η ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου, η οποία αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, όπως και με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Η δραστηριότητα του αγροτουρισμού συνδυάζεται υποχρεωτικά με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων κατά την έγνοια του άρθρου 2 περίπτωση ζ΄ του ν. 3874/2010, όπως ισχύει.

– Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού ιδρύονται από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπηρεσίες υποδοχής και φιλοξενίας των επιχειρήσεων των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, και γγ΄, της περίπτωσης α΄ και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 καθώς και καταλυμάτων των ως άνω επιχειρήσεων με παραδοσιακό ή διατηρητέο ή μνημειακό χαρακτήρα, μέγιστης δυναμικότητας μέχρι σαράντα
(40) κλινών, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά και σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 59/2018.
– Δίνεται η δυνατότητα οι χώροι φιλοξενίας και διαμονής να χωροθετούνται από εγγεγραμμένους στο ΜΑΑΕ και σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από το αγρόκτημα ή την αγροτική εκμετάλλευση εντός Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας μέχρι 5.000 κατοίκων.

Επιχειρήσεις αγροτουρισμού είναι οι εξής:

α) Τα Αγροκτήματα.
Ως αγρόκτημα νοείται ο λειτουργικά ενοποιημένος με κατάλυμα χώρος, ο οποίος έχει αυτοτέλεια γηπέδου/ οικοπέδου. Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 δύνανται να ενταχθούν στις επιχειρήσεις αγροτουρισμού και να τους χορηγηθεί Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού, εφόσον έχουν προηγουμένως αποκτήσει Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.

β) Οι αγροτικές και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφια δ΄ και ε΄ του ν. 3874/2010.

Μέσα σε όρια κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η ανέγερση μόνο μη κύριων καταλυμάτων, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά.

Για τα καταλύματα τηρείται η διαδικασία της γνωστοποίησης της αριθμ. 8592/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων».

Για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τηρείται η διαδικασία της γνωστοποίησης, της αριθμ. 16228/2017 «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» κοινή υπουργική απόφαση.

Για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων τηρείται η διαδικασία της γνωστοποίησης της αριθμ. 7888/2017 «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» κοινή υπουργική απόφαση.

Oι επιχειρήσεις αγροτουρισμού συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία επιχειρήσεων και καταχωρούνται ως τέτοιες στο Μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: taxheaven.gr