Απειλή πως θα τους κόψουν µέχρι και το τσεκ αν δεν βγάλουν άδεια στάβλων έως τέλος του 2020, συνιστά προς τους κτηνοτρόφους το νέο νοµοσχέδιο που κατέβηκε αιφνιδίως αυγουστιάτικα προς διαβούλευση από τον Βαγγέλη Αποστόλου, για µία άλυτη υπόθεση που ταλαιπωρεί τους παραγωγούς χρόνια µε αποκλειστική ευθύνη της πολιτείας.
Τι ευελπιστεί να πετύχει τώρα το υπουργείο που δεν το κατάφεραν σειρά νόµων (4351/2015, 4235/2014 και 4056/2012) και αµέτρητων παρατάσεων;

Πρώτον, την επιτάγχυση όπως υποστηρίζει, των διαδικασιών αδειοδότησης µε την υπηρεσία «µίας στάσης» στις ∆ΑΟΚ (π.χ όχι πια δασαρχεία και αρχαιολογικές αρχές) και την ηλεκτρονική πλατφόρµα καταγραφής των εγκαταστάσεων.

∆εύτερον, εισάγονται δύο νέοι τύποι µονάδων, ο «παραδοσιακός» και ο «ελαφρύς» τύπος, ώστε να καλύψουν νοµικά τα κτίσµατα µε σκελετό θερµοκηπίου και άλλες τυποποιηµένες κατασκευές.

Τρίτον, η έκδοση αδειών θα διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες, αυτές για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας και σε αυτές που απαιτείται. Στην πρώτη θα εντάσσονται τα κτίσµατα και στη δεύτερη οι ελαφρού τύπου εγκαταστάσεις.

Τέταρτον, το καθεστώς αδειοδότησης από «πρώτα ελέγχω και µετά αδειοδοτώ» γίνεται «αδειοδοτώ την εγκατάσταση και µετά ελέγχω».
Πέµπτον, δίνεται η δυνατότητα σε υφιστάµενες µονάδες µε δυναµικότητα της Κατηγορίας Β (κάτω από 600 αιγοπρόβατα και 10 µοσχάρια πάχυνσης) και κάτω των ορίων αυτής να εκδώσουν άδεια διατήρησης, υπό προϋποθέσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων µεταξύ κτηνοτροφικής εγκατάστασης και χώρων ή δραστηριοτήτων και ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης να καταβάλλει ετήσιο τέλος διατήρησης, υπέρ των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Εδώ βέβαια εισέρχεται και ένα τέλος της τάξεως των 2 ευρώ ανά ζωική µονάδα, το οποίο θα πρέπει να καταβάλει ετησίως ο κτηνοτρόφος.

Πηγή: www.agronews.gr