Τρόποι απεικόνισης επί των παραστατικών πωλήσεων, της αµοιβής που αφορούν εκθλιπτικά δικαιώµατα (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) και εισπράττονται σε είδος από οντότητες-εκµεταλλευτές ελαιοτριβείων, µε βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.  όπως αυτές ισχύουν από 01.01.2015. Απαντώντας στα ερωτήµατα που σχετίζονται µε το αντικείµενο του θέµατος και κατά το µέρος αρµοδιότητας του τµήµατος, τίθενται υπόψην τα εξής:

Εφόσον η οντότητα-εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου εισπράττει, από τους αγρότες-παραγωγούς, είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, την αµοιβή του σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται ότι προβαίνει σε ανταλλαγή υπηρεσιών µε αγαθά. Συγκεκριµένα προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη, για την αµοιβή των οποίων υποχρεούται στην έκδοση τιµολογίου και ταυτόχρονα θεωρείται αγοραστής, για τη λαµβανόµενη, ως αµοιβή από αυτόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Σηµειώνεται ότι, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 39 των Ε.Λ.Π. οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου, δηλαδή δεν υποχρεούνται σε τήρηση λογιστικών αρχείων και έκδοση παραστατικών πωλήσεων (τιµολόγια, στοιχεία λιανικών συναλλαγών). Οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποχρεούνται στη τήρηση λογιστικών στοιχείων ακόµα κι αν δεν υποχρεούνται σε ενηµέρωση των λογιστικών τους αρχείων. Ως εκ τούτου υποχρεούνται, όπως όλες οι οντότητες, σε έκδοση παραστατικού πώλησης (τιµολόγιο) για τις πωλήσεις αγαθών που πραγµατοποιούν, εν προκειµένω την ποσότητα του ελαιολάδου και του ελαιοπυρήνα που πωλούν σε άλλες οντότητες, όπως είναι και ο εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου. Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος, ορίζεται: «…Ωστόσο, εάν ο παραγωγός είναι αγρότης του κανονικού καθεστώτος, αποδίδει ο ίδιος την εισφορά δακοκτονίας, οπότε αφού το τιµολόγιο εκδίδεται από τον ίδιον, δεν κρίνεται απαραίτητο να αναγράφεται επί αυτού το ποσό της εισφοράς (παρ. 2 της ως άνω εγκυκλίου).

Βάσει των παραπάνω, ο εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου:
Για τις υπηρεσίες που παρέχει και αµείβεται σε είδος (ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) υποχρεούται σε έκδοση τιµολογίου προς τους αγρότες είτε του ειδικού ή κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Για την ποσότητα αγροτικού προϊόντος

που λαµβάνει για την αµοιβή του σε είδος:

Από αγρότη του ειδικού καθεστώτος (µη υπόχρεο σε έκδοση παραστατικού πώλησης), εκδίδει παραστατικό πώλησης (π.χ. τιµολόγιο αγοράς) της παρ. 10 του άρθρου 8 των Ε.Λ.Π., το οποίο µπορεί να συνενώνεται µε το παραστατικό πώλησης που αφορά την προαναφερόµενη παροχή υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι στο συνενωµένο παραστατικό θα είναι διαθέσιµες όλες οι ενδείξεις και πληροφορίες που αφορούν τις προαναφερόµενες συναλλαγές διακριτά. Από αγρότη του κανονικού καθεστώτος (υπόχρεο σε έκδοση παραστατικού πώλησης) λαµβάνει τιµολόγιο. Εναλλακτικά, µπορεί να κάνει αυτοτιµολόγηση, και ως εκ τούτου να εκδίδει η οντότητα-εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου το παραστατικό πώλησης για λογαριασµό του αγρότη του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Σχετικά µε την εισφορά δακοκτονίας έχουν ακουστεί πολλά κι έχουν γραφεί ακόµη περισσότερα
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Σ. ο ελαιοτριβέας και τα πρόσωπα που από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα υποχρεούνται στην έκδοση στοιχείων (τιµολογίων πώλησης, αγοράς και εκκαθαρίσεων) οφείλουν να αποδίδουν στο ∆ηµόσιο Ταµείο µέχρι 20 Φεβρουαρίου, 20 Μαϊου, 20 Αυγούστου και 20 Νοεµβρίου κάθε χρόνου την εισφορά δακοκτονίας που αναλογεί στο λάδι που παράχθηκε µέσα στο προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο και στις ελιές που πωλήθηκαν χονδρικά από τους παραγωγούς αυτών ή τους εντολοδόχους τους µέσα στο προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο.
ΑΡΑ: όσοι έχουν υποχρέωση να εκδίδουν παραστατικά, δηλαδή οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος πρέπει να αποδίδουν αυτοί την δακοκτονία. ∆εν θα αναφερθώ στα πρόστιµα που θα επιβληθούν σε περίπτωση ελέγχου. Θα πω µόνο τούτο: όταν δεν υποβάλλεις χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ, το αυτοτελές πρόστιµο είναι 250,00. Το ίδιο ισχύει και για την υποχρέωση υποβολής 3µηνιαίας δήλωσης απόδοσης δακοκτονίας.

∆εν µπορεί να καθορίζει ο πελάτης πώς θα λειτουργήσει η επιχείρηση
Σε πολλές περιπτώσεις, έχει παρακρατηθεί η δακοκτονία από τα ελαιοτριβεία και αποδόθηκε στο ∆ηµόσιο και καλώς αποδόθηκε αφού για τον λόγο αυτό κρατήθηκε. Όµως το γεγονός ότι έτσι συνέβαινε µέχρι τώρα, δεν σηµαίνει ότι πρέπει να συνεχιστεί. ∆εν καταλαβαίνω γιατί επιµένουν µερικοί να παρακρατούν τη δακοκτονία µε σκοπό την απόδοση στο ∆ηµόσιο χωρίς καµία αµοιβή. Ανεπαρκής, η αιτιολογία «το ζητάει ο παραγωγός».

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr