Στις 28 Μαρτίου 2018 δηµοσιεύθηκε η υπ’ αριθµό 1384/41923 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε την οποία καθορίζονται τα αναγκαία και συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των Κανονισµών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισµών 931/2001 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα του κρέατος καθώς και τη διενέργεια των επίσηµων ελέγχων στην αγορά κρέατος.

Οι διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ εφαρµόζονται σε όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) που εµπλέκονται στη διαδροµή του κρέατος από τον παραγωγό µέχρι τα σηµεία λιανικής πώλησης κρέατος (κρεοπωλεία και καταστήµατα που έχουν τµήµα κρεοπωλείου).

Ο ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ στα πλαίσια ενηµέρωσης, απέστειλε επιστολές προς όλες τις επιχειρήσεις κρέατος, σχετικά µε τις υποχρεώσεις που έχουν. Με το που µπήκε ο Οκτώβριος, έµποροι κρέατος και κρεοπωλεία άρχισαν να λαµβάνουν ενηµερωτική επιστολή µε θέµα «Υποχρεώσεις επιχειρήσεων κρέατος», στην οποία περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να µην επιβληθούν ποινές από τους ελέγχους.

Η ΚΥΑ 1384/41923/16.03.018 δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1127Β/28.03.18 µε τίτλο «Καθορισµός των αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή των Κανονισµών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισµών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσηµων ελέγχων στην αγορά κρέατος.

Η ενηµέρωση από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα αναφέρει τα εξής: «Σας ενηµερώνουµε ότι µετά από την διασταύρωση των στοιχείων σφαγών που υποβάλλονται στη διαδικτυακή εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση σας δραστηριοποιείται στην εµπορία κρέατος. Σας επισηµαίνουµε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 (σσ. της παραπάνω ΚΥΑ), υποχρεούστε να εγγραφείτε:

– Στο µητρώο κρέατος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, αποστέλλοντας στο email: α) την έναρξη δραστηριότητας της επιχείρηση σας και β) την υπεύθυνη δήλωση σταθερών στοιχείων που θα τη βρείτε στο www.elgo.gr.

– Στην εφαρµογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και να µας υποβάλλετε τα ισοζύγια αγορών και πωλήσεων κρέατος, σύµφωνα µε την ειδική φόρµα.

Με την παρούσα επιστολή µας, σας καλούµε να συµµορφωθείτε µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραπάνω Κ.Υ.Α. και να προβείτε στην καταχώρηση των ισοζυγίων κρέατος που εκκρεµούν, µέσα σε πέντε εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή της. Σε διαφορετική περίπτωση είµαστε υποχρεωµένοι να σας παραπέµψουµε στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή Παρατυπιών, Παραβάσεων και Επιβολής Προστίµων της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 §3 της παραπάνω Κ.Υ.Α.

Τέλος σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 176/13383/03.02.17 (ΦΕΚ 418 Β), οι πρώτοι αγοραστές κρέατος είναι υπόχρεοι για την καταβολή της ειδικής εισφοράς 0,2% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου και εισαγόµενου όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 §1 του νόµου 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α)».

Μερικές από τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την εµπορία κρέατος:

– δεν πρέπει να παραλαµβάνουν σφάγια τεµάχια κρέατος ή προσυσκευαµένα προϊόντα που δεν διαθέτουν σήµανση και παραστατικά διακίνησης στα οποία αναγράφεται η καταγωγή προέλευση του κρέατος.

– πρέπει να αναγράφουν τις ενδείξεις περί καταγωγής -προέλευσης και στα εµπορικά έγγραφα διακίνησης στο προσυσκευασµένο ή µη νωπό, διατηρηµένο µε απλή ψύξη και κατεψυγµένο κρέας χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και, στον κιµά, στα σπλάχνα και στα λοιπά βρώσιµα µέρη.

– πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς τα στοιχεία σχετικά µε την καταγωγή-προέλευση του κρέατος σε όλες τις µορφές παρουσίασης που χρησιµοποιούν στους χώρους του καταστήµατός τους, συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού, στα σηµεία διάθεσης, όπως ταµπελάκια σε προθήκες – βιτρίνες κρέατος, πινακίδες ή πίνακες σε τοίχους ή αναφορά σε ιστοσελίδες, ή στη συσκευασία προσυσκευασµένου κρέατος. Για το βόειο κρέας να εµφανίζουν επιπλέον την ετικέτα του αντίστοιχου σφάγιου σε κάθε τεµάχιο κρέατος.

Το συµπέρασµα από τα παραπάνω είναι ότι ένα ακόµη µητρώο µπήκε στη ζωή µας. Επειδή όλος ο κόσµος θεωρεί ότι τα πάντα περνάνε από το λογιστή, θα στεναχωρήσω τους φίλους και πελάτες αγρότες αλλά η συγκεκριµένη υποχρέωση καµία σχέση δεν έχει µε µας. Καλό είναι να επικοινωνήσουν µε τους Κτηνοτροφικούς Συλλόγους στους οποίους ανήκουν (αν δεν ανήκουν κάπου ακόµη, κακό του κεφαλιού τους), προκειµένου να ενηµερωθούν για περαιτέρω πληροφορίες.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr