Την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας (τύπου Α και Β), με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων και τη συμμόρφωση προς την σχετική κοινοτική οδηγία, ορίζει απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής) Ηλεκτρονικό Μητρώο Εμπόρων Ζώων (ΗΜΕΖ) στο οποίο καταγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι έμποροι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 σημεία 2) και 3) της παρούσης, εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας για τους υφιστάμενους εγγεγραμμένους και εντός 5 ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για τους νέους. Μετά την παρέλευση του χρόνου της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται το εμπόριο ζώων από μη εγκεκριμένους εμπόρους και καταχωρημένους εμπόρους. Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις.

Η απόφαση που συνυπογράφουν ο υπουργός και η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.κ. Σταύρος Αραχωβίτης και Ολυμπία Τελιγιορίδου, προβλέπει μεταξύ άλλων, τα εξής:

– Λεπτομερή καταχώρηση των στοιχείων του εμπόρου, του είδους ζώου που εμπορεύεται, του μεταφορέα.

– Κάθε έμπορος διαγράφεται από το ηλεκτρονικό μητρώο όταν επί μία συνεχή τριετία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εμπορική πράξη, του έχουν επιβληθεί περισσότερο από δύο φορές, στη διάρκεια της τριετίας, κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις, λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή λύσης του νομικού προσώπου, χρησιμοποιεί ανύπαρκτο αριθμό καταχώρησης ή αριθμό καταχώρησης άλλου εμπόρου ή δεν χρησιμοποιεί αριθμό καταχώρησης.

– Εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του φακέλου από τον έμπορο και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ο υπόχρεος πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταχώρησης, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, εγκρίνει ηλεκτρονικά την αίτηση και η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη χορήγηση του αριθμού καταχώρησης, που δίνεται αυτόματα από το σύστημα.

– Η έγκριση αυτή ισχύει από την επομένη της εκδόσεως και για τρία χρόνια.

– Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία έτη με την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.

– Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή είναι υπεύθυνη να διατηρεί επικαιροποιημένο αρχείο εμπόρων για την περιοχή της αρμοδιότητάς της.

– Η έγκριση καταχώρησης του εμπόρου αναστέλλεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής, όταν η εγκατάσταση τελεί υπό απαγόρευση ή περιορισμό για υγειονομικούς λόγους.

Σκοπός – Στόχος
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας (τύπου Α ή τύπου Β, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 13 του π.δ. 242/2005) σε ηλεκτρονική διαδικτυακή εφαρμογή και η τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εμπόρων ζώντων ζώων, με σκοπό την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των κτηνιατρικών ελέγχων και τη συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής στο μητρώο
Κάθε έμπορος, προκειμένου να εγγραφεί στο ΗΜΕΖ, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση – δήλωση (του Παραρτήματος Ι) προς την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, η οποία συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνση του και

β) αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) με τον αριθμό φορολογικού μητρώου.

Στην αίτηση – δήλωση του Παραρτήματος Ι που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος έμπορος, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου, αναγράφονται:

α) Το ονοματεπώνυμο του εμπόρου ή η επωνυμία της εμπορικής επιχείρησης,

β) η διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη) της έδρας του εμπόρου, καθώς και τυχόν εγκαταστάσεων της εμπορικής επιχείρησης (εφόσον πρόκειται για έμπορο τύπου Α).

Δηλώνεται επίσης εάν οι τυχόν εγκαταστάσεις που διαθέτει είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες.

γ) Τα στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου,

δ) το είδος του/των ζώου/ων που εμπορεύεται,

ε) ο κωδικός μεταφορέα εφόσον υπάρχει η σχετική έγκριση. Τα μεταφορικά μέσα οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τη μεταφορά των ζώων.

Ο έμπορος φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρεί στην ηλεκτρονική βάση.

3 Εντός δέκα πέντε(15) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και του φακέλου από τον έμπορο και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ο υπόχρεος πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταχώρησης, η αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η επιχείρηση, εγκρίνει ηλεκτρονικά την αίτηση και η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη χορήγηση του αριθμού καταχώρησης, που δίνεται αυτόματα από το σύστημα.

Η έγκριση αυτή ισχύει από την επομένη της εκδόσεως και για τρία (3) χρόνια και είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα του Παραρτήματος.

ΙΙ. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι υποχρεωτική τόσο για τους υφιστάμενους εμπόρους όσο και για τους νέους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της παρούσας.

Ο έμπορος αφού ειδοποιηθεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι η αίτηση του έχει εγκριθεί και του έχει χορηγηθεί κωδικός αριθμός, οφείλει να παραλάβει σχετικό αντίγραφο από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Ο ενδιαφερόμενος έμπορος οφείλει να τηρεί στο αρχείο του αντίγραφο της έγκρισης για όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ανανέωση εγγραφής
Η εγγραφή ανανεώνεται κάθε τρία έτη με την εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4.1. και 4.2. της παρούσας απόφασης.

Η ανανέωση της εγγραφής συντελείται με τη χορήγηση του ίδιου αριθμού καταχώρησης, εφόσον δεν υπάρχει αλλαγή στοιχείων και την έκδοση νέας κατά τα ανωτέρω.

Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή ενημερώνεται εγκαίρως ηλεκτρονικά για τη λήξη ισχύος της εγγραφής στο ΗΜΕΖ του εμπόρου που εμπίπτει στην περιοχή της αρμοδιότητας της και είναι υποχρεωμένη να τον ενημερώνει σχετικά με κάθε πρόσφορο μέσο. Η κατά τόπους αρμόδια κτηνιατρική αρχή είναι υπεύθυνη να διατηρεί επικαιροποιημένο αρχείο εμπόρων για την περιοχή της αρμοδιότητάς της.

Ο έμπορος ενημερώνεται ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, εγκαίρως για την ανάγκη ανανέωσης της εγγραφής του στο ΗΜΕΖ και είναι υπεύθυνος να προβεί στην ανανέωση αυτής εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιορισμών και οπωσδήποτε πριν τη λήξη της τρέχουσας έγκρισης.

Απόρριψη – Προσφυγή
Η αίτηση του εμπόρου που δεν πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις, απορρίπτεται με απόφαση της αρμόδιας Τεύχος Β’ 4855/31.10.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 58177 κτηνιατρικής αρχής και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Κατά των προηγούμενων αποφάσεων, μπορεί να ασκηθεί ένσταση, εντός προθεσμίας 30 ημερών, από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής.

Κυρώσεις
Μετά την παρέλευση του χρόνου της παραγράφου 1, του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται το εμπόριο ζώων από μη εγκεκριμένους εμπόρους και καταχωρημένους εμπόρους. Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4235/2014.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr