Με την ολοκλήρωση των προκηρύξεων που αποµένουν και προτεραιότητα σε µέτρα, όπως οι ιδιωτικές επενδύσεις του Leader από τις ΟΤ∆, η ενίσχυση µικρών εκµεταλλεύσεων, το µέτρο των γεωργικών συµβουλών και οι ∆ασώσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος, φιλοδοξούν να κλείσει το έτος οι διαχειριστικές αρχές.

Όπως ανέφερε ο προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, Νίκος Μανέτας σε σχετική ενηµερωτική εκδήλωση στη Μυτιλήνη στις 22 Οκτωβρίου, στα παραπάνω Μέτρα συντρέχουν τώρα οι προϋποθέσεις ωρίµανσής τους. Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στη συνεργασία µε το ETEAN και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF), καθώς προβλέπεται εντός του 2018 η σύσταση δύο ταµείων αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ, το Ταµείο Μικροδανείων και το Ταµείο Εγγυοδοσίας.

Από τα παραπάνω προγράµµατα, πάντως, πιο πιθανό να προκηρυχθούν πράγµατι εντός του 2018, είναι το 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων» (14.000 ευρώ πριµ) και οι ιδιωτικές επενδύσεις των Leader, οι οποίες µάλιστα προγραµµατίζονται για µέσα στο Νοέµβριο. Για τις µικρές εκµεταλλεύσεις η πιθανότερη ηµεροµηνία προκήρυξης τοποθετείται στα τέλη του ∆εκεµβρίου.

Όσον αφορά τους Συµβούλους, όπως έχει γράψει η Agrenda, αν και το θεσµικό πλαίσιο είναι έτοιµο όπως και ο κύριος κορµός της προκήρυξης, εκκρεµµεί ακόµα το ζήτηµα σχετικά µε το αντικείµενο σπουδών των γεωργικών συµβούλων ώστε αυτοί να πιστοποιηθούν. Σηµειώνεται εδώ, πως έχει συσταθεί από το µέσα Οκτωβρίου η Οµάδα Εργασίας που θα υποστηρίξει την εφαρµογή του συστήµατος παροχής συµβουλών σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Αρ. Πρωτ.: 2753/137376) και ουσιαστικά από εκείνη εξαρτάται το πότε θα εφαρµοστεί το Μέτρο. Παράλληλα, όπως έχει ήδη αποφασιστεί η εκπαίδευση των γεωπόνων που θα βοηθούν τους αγρότες θα γίνεται µέσω e-learning µε βάση πλατφόρµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Όσον αφορά τις δράσεις του Μέτρου 8, όπως 8.1. ∆άσωση και δηµιουργία δασικών, 8.2.Εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκοµικών συστηµάτων εκτάσεων, η ενηµέρωση που υπήρχε από το υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πως αυτή την περίοδο δουλεύονται οι προκηρύξεις από τον τεχνικό σύµβουλο που έχουν στείλει οι διαχειριστικές αρχές, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσουν σαφές χρονοδιάγραµµα. Πάντως από το Μέτρο 8, πιο κοντά στην πρόσκληση βρίσκονται δράσεις που έχουν να κάνουν κυρίως µε δηµόσιες παρεµβάσεις (π.χ πρόληψη ζηµιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές, αποκατάσταση ζηµιών σε δάση) οι οποίες είναι πολύ πιθανό να βγουν φέτος. Σηµειώνεται πως για το σύνολο του Μέτρου 8 έχουν δεσµευτεί κονδύλια πάνω από 200 εκατ. Ευρώ.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr