Στη θεσμοθέτηση της καταχώρησης αγροτικών προϊόντων ως Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με απόφαση που περιγράφει τη διαδικασία αιτήσεων πιστοποίησης.
Σημειώνεται πως, ήδη έχει εκφραστεί η πρόφαση να καταχωρηθεί ως προϊόν ΕΠΙΠ ο ελληνικός γύρος.

Σκοπός της απόφασης, όπως αναφέρεται είναι η τροποποίηση της αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης (Β΄406), σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και καταχώρισης για τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012.

Η αριθμ. 261611/7.3.2007 (Β΄406) απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

Μετά το άρθρο 3, προστίθεται άρθρο 3α ως εξής: «Άρθρο 3α Αίτηση καταχώρισης ονομασίας ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

Οι ενδιαφερόμενοι της παρ. 1 του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012 υποβάλλουν την αίτηση καταχώρισης ονομασιών ως ΕΠΙΠ του Παραρτήματος VIII στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ένα (1) αντίτυπο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενη από:

α) Προδιαγραφές του προϊόντος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012 και σύμφωνα με το άρθρο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 664/2014 (Παράρτημα IX).

β) Αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι πρόκειται για ομάδα, σύμφωνα με το άρθρο 3 και την παρ. 1 του άρθρου 49 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1151/2012.

γ) Όταν πρόκειται για ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο μοναδικός παραγωγός ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr