Mε την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 η οποία τροποποίησε την ΚΥΑ 45231/2017 «Ρύθµιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε Κάρτα, ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι επαγγελµατίες που είναι υπόχρεοι σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, προκειµένου να δηλώσουν τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς τους στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε.

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές, που πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής όπως, ενδεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρτα, εντολές άµεσης χρέωσης, µεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές µε µετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται µέσω του Επαγγελµατικού Λογαριασµού αφορούν αποκλειστικά την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Ανεξαρτητως µεσου συναλλαγής
Συναλλαγές που αφορούν την εµπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηριότητα του υπόχρεου, µέσω των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωµών του νόµου 3862/2010 ανεξαρτήτως του µέσου συναλλαγής, διενεργούνται µέσω Επαγγελµατικού Λογαριασµού, που έχει δηλωθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω διαδικασία.

Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας (Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην απόφαση υποχρεούνται να έχουν µηχάνηµα POS στην έδρα τους, έτσι ώστε όταν πάει ένας πελάτης τους, να µπορεί να πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Οι επιχειρηµατίες αυτοί έχουν συνδέσει έναν τραπεζικό λογαριασµό, στον οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρτών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι τώρα και µέχρι τις 12 ∆εκεµβρίου, να µπουν στην εφαρµογή του taxis και να τους δηλώσουν στην υπο-εφαρµογή που αναφέρεται στους επαγγελµατικούς λογαριασµούς.

Και ειδικου και κανονικου καθεστώτος
Σε αυτή την πρώτη φάση, δεν συµπεριλαµβάνονται οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηριότητες αριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Κι όταν λέμε αγρότες, αναφέροµαι και στους ειδικού και στους κανονικού καθεστώτος.

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει σε όλους ότι δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι αγρότες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ότι οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες διαφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδίδουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές (τιµολόγια αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντιµετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες.

Δεν υποχρεουνται οι αγροτες να εχουν pos
Επανερχόμαστε όµως στο θέµα των λογαριασµών. Είπαµε ότι υποχρέωση να δηλώσουν επαγγελµατικούς λογαριασµούς έχουν όσοι υποχρεούνται να έχουν pos. Και σε αυτούς δεν ανήκουν οι αγρότες.

Το γεγονός, όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δεν σηµαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί οποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του. Προς αποκατάσταση της τάξης, γιατί τελευταία έχει δηµιουργηθεί ένας µικρός πανικός σχετικά µε το αν έχουν υποχρέωση ή όχι οι αγρότες.

Ως επαγγελµατικό µπορεί να δηλώσει ο αγρότης έναν υπάρχοντα λογαριασµό ή µπορεί απευθυνόµενος στην τράπεζα να ζητήσει να του ανοίξουν έναν λογαριασµό όψεως. Το πρόβληµα όµως που υπάρχει σε όλους τους αγρότες είναι το εξής: στην ουσία, όσους τραπεζικούς λογαριασµούς και να έχουν, χρησιµοποιούν µόνο έναν: αυτόν που έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε, στον οποίο κατατίθενται οι επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός χρησιµοποιείται από τις τράπεζες, προκειµένου να χορηγήσουν την κάρτα του αγρότη. Η οποία κάρτα του αγρότη χορηγείται µε βάση τις προβλεπόµενες εισπραχθείσες επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός, χρησιµοποιείται από τους αγρότες –εκτός από τις πληρωµές των εφοδίων, εργατών κλπ- και τις προσωπικές τους ανάγκες, όπως super market, προσωπικές ή ιατρικές δαπάνες κλπ, οι οποίες δίνουν το αφορολόγητο κατά τη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης σε όσους το δικαιούνται.

Επειδή θεωρείται βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα (µάλλον περισσότερο γρήγορα απ’ ότι φανταζόµαστε), θα υποχρεωθούν όλοι να δηλώσουν επαγγελµατικούς λογαριασµούς, καλό είναι να σκεφτούν οι υπεύθυνοι της Φορολογικής ∆ιοίκησης µε ποιον τρόπο θα προστατεύσουν οι άνθρωποι αυτοί το αφορολόγητο τους.

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ
Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr