Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση με θέμα «Αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων
συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ».

Ανακοίνωση:
Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργήτες για την αμπελοοινική περίοδο 2018-2019 γίνεται μέσω της
ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr). Η ημερομηνία υποβολής
δήλωσης συγκομιδής θα λήξει την 15η Δεκεμβρίου 2018 αντί την 15η Ιανουαρίου 2019, προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις
παραγωγής οίνου που έχουν κανονιστική καταληκτική προθεσμία 15-01-2019.

Πληροφορίες:
Διεύθυνση: Μενάνδρου 22, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 10552
Πληροφορίες: Δ. Γραμματικός
Τηλ.: 2102125162
e-mail: dgrammatikos@minagric.gr

Παράταση ΟΣΔΕ