Σε πρόσκληση προς τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να ξεκινήσει τις εκπαιδεύσεις Νέων Αγροτών της 1ης και της 2ης προκήρυξης, οι οποίες αποτελούν προαπαιτούμενο, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τη δεύτερη δόση πληρωμής.
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά την εκπαίδευση δικαιούχων του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας των οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1 ης Πρόσκλησης (έτος 2016) και 2ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 (έτος 2018).

Οι εκπαιδεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές του 2019.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες:

-Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη,

-Χρηματο-οικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων / χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών,

-Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

-Εμπορία & μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες,

-Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί καλλιεργειών και ζώων, νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, λίπανση, διατροφή ζώων, κ.λπ.).

Το Πρόγραμμα και οι Προδιαγραφές Κατάρτισης, οι Εκπαιδευτικοί Όροι, η Διαδικασία κατανομής ωφελούμενων σε τμήματα, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και η Αξιολόγηση των προγραμμάτων και ωφελούμενων περιγράφονται αναλυτικά στη με αρ. πρωτ. 11510/14.12.2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020.

Η στήριξη βάσει της παρούσας Πράξης δεν περιλαμβάνει και δεν αντικαθιστά κατάρτιση ή μαθήματα τα οποία αποτελούν μέρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr