Από τις 19 Φεβρουαρίου έως και τις 21 Μαρτίου θα µπορούν να κάνουν αίτηση οι αγρότες στο πλαίσιο της δεύτερης προκήρυξης του Μέτρου της Βιολογικής Γεωργίας.
Σύµφωνα µε τη νέα πρόσκληση (Αρ. Πρωτ: 4075/182059, 31 ∆εκεµβρίου 2018) εντάσσονται για πρώτη φορά τα ακρόδρυα και κάποια λαχανικά, ενώ εκτός µένουν µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, ρύζι και αρωµατικά φυτά που κάλυπτε η περασµένη προκήρυξη. Ο προϋπολογισµός έχει καθοριστεί στα 120 εκατ. ευρώ, ωστόσο από τις διαχειριστικές αρχές υπολογίζεται πως θα δεσµευτούν περίπου 170 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες τις νέας πρόσκλησης.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, για την καλύτερη στόχευση του Μέτρου, έγινε κατανοµή του προϋπολογισµού στις Περιφέρειες και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Πιο αναλυτικά, οι προκηρυσσόµενες δράσεις είναι:

– ∆ράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισµός 36 εκατ. ευρώ)

– ∆ράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισµός 84 εκατ. ευρώ)

Η κατανοµή των ποσών έγινε ανά Περιφέρεια. Στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες Περιφέρειες παραµείνει αδιάθετο ποσό, αυτό θα µπορεί να κατανεµηθεί σε κάποια άλλη.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr