∆εύτερες σκέψεις για το αν θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τελικά όλα όσα έχουν εντάξει στο φάκελο ενίσχυσης, έχουν οι υποψήφιοι στα Σχέδια Βελτίωσης µε ορισµένους να έχουν ξεκινήσει να αισθάνονται εγκλωβισµένοι σε επενδύσεις που προέβλεψαν στην αίτηση καθώς έτσι θα εξασφάλιζαν υψηλή µοριοδότησης.

H σχετική παράγραφος της προκήρυξης είναι σαφής και αναφέρει για τον δικαιούχο πως υποχρεούται: «Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και µέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου να µην προβεί σε ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσµα η βαθµολογία της πρότασης να υπολείπεται της βαθµολογίας του πρώτου επιλαχόντα της Περιφέρειας στην οποία υπέβαλλε την αίτηση στήριξης».

Αυτό σηµαίνει για παράδειγµα, ότι αν ένας αγρότης έχει βάλει στο επενδυτικό του πλάνο κάποια δενδροφύτευση για να εξασφαλίσει 8 επιπλέον µόρια και συγκεντρώνει έτσι συνολική βαθµολογία 70, σε µία Περιφέρεια που έµεινε εκτός επιλαχόντας µε 65 πόντους, θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στη φύτευση. Είτε να τροποποιήσει κατάλληλα το σχέδιό του ώστε την απώλεια των βαθµών αυτή, να την ισοφαρίσει µε µία άλλη επένδυση που θα µοριοδοτείται αναλόγως.

Επιπλέον, προβληµατισµός επικρατεί ιδιαίτερα στις τάξεις των βαµβακοπαραγωγών οι οποίοι κατέβασαν φάκελο ενίσχυσης, υπολογίζοντας όµως µία αρκετά καλύτερη τιµή για την παραγωγή που παρέδωσαν στη σεζόν. Όπως υποστηρίζουν παράγοντες του κλάδου των µηχανηµάτων, ειδικά στη Θεσσαλία όπου οι αποδόσεις ανά στρέµµα έπιασαν και τα 600 κιλά, η διαφορά της προσδοκόµενης τιµής µε την τιµή που πήραν, ήταν αρκετή για να µην προχωρήσουν οι βαµβακοπαραγωγοί σε επενδύσεις ανανέωσης του µηχανολογικού τους εξοπλισµού.

Παράταση ΟΣΔΕ

Πηγή: agronews.gr